Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

CB not installed

สารสนเทศอาเซียน

 

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

นวัตกรรมหลักสูตรเร่งรัด 55 วัน อ่านออกเขียนได้ สพป.พบ.2

การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนวัดห้วยสือ

 

 

 

 

 

 

    

การแข่งขันพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ วันอาเซี่ยน


การแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและครูในวันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ซึ่ง 5 กิจกรรม ดังนี้ 1.การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) 2.การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 3.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 4.การตอบปัญหาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 5.การตอบปัญหาภาษาอังกฤษสำหรับครู

 

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET / NT

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-net/NT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  วันที่ 29-30 มิ.ย. 60 ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง รองประชุม แรงกสิกรณ์เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอน ชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 เฉพาะโรงเรียนกลุุ่มเป้าหมาย 

 

เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ นำเทคนิคไปพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ผู้เข้าร่วมประชุม ครูตณิตศาสตร์จำนวน 150 คน

 

ประชุมกรรมการสอบการอ่านออก เขียนได้ ป.1-4

ประชุมคณะกรมการดำเนินงานประเมินการออ่านออก เขียนได้ ระดับชั้น ป.1-4 วันที่ 16 ก.พ.2560  ผู้อบรมเป็นครูประจำชั้น ป.3 ครูภาษาไทยและกรรมการคุมสอบ จำนวนห้องละ 2 คน โดยแบ่งเป็นสองช่วง ภาคเช้าเป็นกรรมการป.1-2  ภาคบ่าย ป.3-4 

 

ประชุมครููวิชาการและครูป.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT รุ่นที 1

ประชุมครูวิชาการและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาสังคมศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 9 ก.พ. 60 อ.ท่ายาง และชะอำ จำนวน 144 คน

 

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและนำเสนอผลงาน / ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น / การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนดีประจำตำบล "1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ " ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์และห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง

 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วย DLTVและDLIT

10 มิ.ย. 60 สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดบูทแสดงผลงาน และ การนำเสนอผลงานของโรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (ฺBest Practice) ด้าน DLTV และ DLIT ของระดับภูมิภาคที่ 5 ได้แก่ ร.ร.วัดห้วยเสือ และร.ร.บ้านท่าไม้รวก การนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติด้านมาตรฐานของผู้บริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ให้เกิดผลดี เพื่อเตรียมรับการประเมิน ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารและครูวิชาการ จาก 126 โรงเรียน

 

การขยายผล DLIT ในระบบ Online และ Office

3 พ.ค.2560 สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ Online และ Offlline ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบ DLIT จำนวน 160 คน จากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอบคุณที่ทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจ อย่าลืมไปขยายผลต่อให้ครูทุกคนในโรงเรียนด้วยนะครับ

 

 

ประชุมครููวิชาการและครูป.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT รุ่นที 2

ประชุมครูวิชาการและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 10 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพผู้เรียนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 อ.บ้านลาด/แก่งกระจาน จำนวน 116 คน

 

ประชุมการนำส่งข้อมูลออนไลน์ (QAMS) รุ่นที่ 2

ารประชุมปฏิบัติการ ขยายผลนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online ในระบบ QAMS วันที่ 7 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในอำเภอท่ายาง และแก่งกระจาน จำนวน 150 คน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายฐานนันดร  บรรดาศักดิ์

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นางเนาะ  สุขสงวน

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 94 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213