Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 


 

 

    

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และกรรมการควบคุมนักเรียนไปสนามสอบ

 

ประชุมปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

สพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 15-16 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษมฯ  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการและครูโรงเรียนแกนนำจำนวน 15 โรง การนี้ ผอ.วินัย คุณวุฒิ, รองฯประชุม แรงกสิกร และศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมประชุมด้วย

 

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม เกษม กลั่นยิ่ง โดยใช้ชื่องานว่า"รวมพลังสร้างคนดี ทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน"โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม รุ่นปี 58 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ให้ความกรุณามาเป็นประธานพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมโครงงานคุณธรรมของนักเรียน  การนี้คุณหญิงกษมา วรวรรอยุธยา พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมด้วย

 

การจัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินฯ การจัดการศึกษา

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา วันที่ 2 และ 6 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการนิเทศติดตามและประเมินการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

 

อบรมทางไกล "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี"

สพป.เพชรบุรี เขต 2 อบรมทางไกล "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1ปี" ผ่านระบบ BBL Report ตามนโยบายรัฐบาลให้นักเรียนชั้น ป.1 เมื่อเรียนจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ห้องเกษม กลั่นยิ่ง วันที่ 23-24 พ.ค. 2558 วิทยากรต้นทางคือ อ.พรพิไล เลิศวิชา ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนชั้น ป.1 โดยวันแรกจำนวน 190 คน วันที่สองจำนวน 305 คน

 

นิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ,O-net บ้านป่าเด็ง

วันที่ 13 ม.ค. 2559 กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี 2 ได้นิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมิน NT ป.3 และ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2558 โดยร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินของนักเรียนในปีที่ผ่านมา(ป.2,ป.5) ดูจุดอ่อนจุดแข็งตามมาตฐานที่มีการประเมิน เพื่อหาวิธีการแก้ไขพัฒนาให้ตรงประเด็น

 

อบรมปฏิบัติการโปรแกรม SchoolMIS

กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลผลการเรียนโดยโปรแกรม SchoolMIS  วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง   นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ  วิทยากรโดย ศน.จุรีพร แจ้งธรรมมาและนายสรายุทธ อนันตศิริ ครู รร.บ้านท่ายางฯ

 

ประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการสอบ PISA

สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพการเรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) วันที่ 18-19 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายสุรจิตร สุขกันตะ รองฯผอ.พบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุม วิทยากรให้ความรู้โดยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหาร และครูโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ 4 คน เพื่อนำความรู้ไปแนะนำนักเรียนชั้น ม.3 ต่อไป

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน “ภาษาพม่า”

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มสาระสังคมฯจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน “ภาษาพม่า” ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน วิทยากรที่ให้ความรู้โดย Mr. Zar Ni Aung Tun (San)ครูสอนภาษาพม่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

การอบการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มนิเทศติดตามฯ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค 2558 ณ แก่งกระจานลาวรรณรีสอร์ท นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสาระการเรียนวิทยาศาสตร์กับการพัฒนากระบวนการคิดการสำรวจตรวจสอบเพื่อการค้นพบและการแก้ปัญหาให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียนตัวแทนในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 24 โรงเรียน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา