Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

 

 

 

    

ประชุมกรรมการสอบการอ่านออก เขียนได้ ป.1-4

ประชุมคณะกรมการดำเนินงานประเมินการออ่านออก เขียนได้ ระดับชั้น ป.1-4 วันที่ 16 ก.พ.2560  ผู้อบรมเป็นครูประจำชั้น ป.3 ครูภาษาไทยและกรรมการคุมสอบ จำนวนห้องละ 2 คน โดยแบ่งเป็นสองช่วง ภาคเช้าเป็นกรรมการป.1-2  ภาคบ่าย ป.3-4 

 

ประชุมครููวิชาการและครูป.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT รุ่นที 1

ประชุมครูวิชาการและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาสังคมศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 9 ก.พ. 60 อ.ท่ายาง และชะอำ จำนวน 144 คน

 

ประชุมการนำส่งข้อมูลออนไลน์ (QAMS) รุ่นที่ 1

 

การประชุมปฏิบัติการขยายผลนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online ในระบบ QAMS วันที่ 6 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในอำเภอชะอำ และบ้านลาด จำนวน 135 คน

 

งานศิลปหัตหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สพป.เพชรบุรี เขต 2 วันที่ 15-17 พ.ย. 2559 พิธีเปิดโรงเรียนบ้านท่ายางฯ เริ่มด้วยพิธีแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ประธานในพิธี นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.เขต สนามแข่งขัน 4 แห่ง คือ ร.ร.บ้านท่ายาง/ร.ร.บ้านหนองแขม/สำนักงานเขต/ศาลเจ้าแม่ทับทิม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  2076 คน เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

 

มอบเกียรติบัตร ผลการสอบ NT และ O-NET ปี 2557-2558

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัติให้กับโรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มีผลการสอบ NT และ O-NET ปี 2557-2558 ลำดับที่ 1-10 ของเขตพื้นที่ โดยนายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร

 

ประชุมครููวิชาการและครูป.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT รุ่นที 2

ประชุมครูวิชาการและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 10 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพผู้เรียนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 อ.บ้านลาด/แก่งกระจาน จำนวน 116 คน

 

ประชุมการนำส่งข้อมูลออนไลน์ (QAMS) รุ่นที่ 2

ารประชุมปฏิบัติการ ขยายผลนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online ในระบบ QAMS วันที่ 7 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในอำเภอท่ายาง และแก่งกระจาน จำนวน 150 คน

 

ประชุมเตรียมความพร้อมสอบภาษาไทย O-NET ชั้น ป.6

 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสอบ O-Net ชั้น ป.6 รูปแบบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง  

 

โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมเกษม กลุั่นยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนของรัฐบาลโดยการรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยมีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอดขยะ” ผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน

 

ขยายผลการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 ส.ค. 2559 สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นกิจกรรมที่ 2 ของโครงการ "พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม(Learning and Innovation Skills)"

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 164 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213