Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Resources

Home

 

    

 

หนังสือแจ้งข่าว / เอกสารข้อมูล

 

yes โหลดหนงสือ BBL 7 เล่ม ของ อ.พรพิไล เลิศวิชา

yes บันทึกรายการถ่ายทอดสดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

     อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 15 พ.ค. 2558 https://youtu.be/qzA1L16DHxI

yes ปพ.1 ปรับค่าคะแนน O-net จากร้อยละ 20 เป็น 30

yes แบบรายงาน SAR ปีการศึกษา 2557

 

 

นิเทศโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัดช่อม่วง

 

วันที่ 5 มกราคม 2558 ได้มานิเทศโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัดม่วงงาม โดยได้แนะนำการใช้ EDLTV ให้ครูสามารถติดตั้ง ใช้งาน ได้อย่างมีความชำนาญ และสามารถนำเอกสารมาพิมพ์เพื่อนำมาสอนนักเรียนได้ ที่สำคัญโรงเรียนวัดม่วงงามใช้ โน้ตบุ๊ครุ่น notebook transformer ซึ่งเป็นทั้ง Tablet และโน้ตบุ๊คไปพร้อมกัน ทันสมัยมากๆ สุดยอด

 

นิเทศการสอนหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดท่าขาม

ศน.วัฒนา เมืองงาม ได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมื พร้อมทั้งนโยบายค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และนโบายของผู้อำนวยการเขต สพป.พบ.๒ ที่โรงเรียนวัดท่าขาม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรม/โครงการรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 

 

 

หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดท่าคอย

 วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๕๗ ศน.วัฒนา  เมืองงาม ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง และนโยบายค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และนโยบายของ ผอ.เขต ณ โรงเรียนวัดท่าคอย ได้มีผลงานนักเรียนอันเกิดจากการเรียนในทุกระดับชั้น

 

 

นิเทศการสอนประวัติศาสตร์โรงเรียนบ้านวังนางนวล

 

ศน.สุรจิตร  เรืองศรี ได้มานิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังนางนวล ในวันที่ 19 ธันวาคม 57 นิเทศ 2 เรื่อง ที่เห็นคือการสอนประวัติศาสตร์ หลักฐานเต็มหน้ากระดาน พร้อมทั้ง Mind_Map โดยคุณครูหนูการ สิงห์สาย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนางนวล เป็นผู้สอน ได้ใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของตนเองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  มีผลงานของนักเรียน นักเรียนตั้งใจเรียนอย่างมีความสุข น่าชื่นชมครับ พร้อมกับการใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมควบคู่กันไป โรงเรียนเล็กแต่ไม่ธรรมดาครับ

 

ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนบ้่านแม่คะเมย

 

หลังจากดูการสอนในห้อง ต่อมาก็ชมการพัฒนาค่านิยม 12 ประการของโรงเรียนบ้านแม่คะเมย ผอ.ศุลีพร  บุศราทิจ และคณะครู ได้ฝึกเด็กนักเรียนนำเสนอค่านิยม 12 ประการ พร้อมกับฝึกให้นักเรียนตอบคำถาม และการนำเสนอผลงาน นับได้ว่าเป็นประโยชน์มากๆ โดยถามลงไปที่ตัวนักเรียนเลย งานนี้สนุก ให้นักเรียนได้คิดเรื่องใกล้ตัวให้มากที่สุดในค่านิยมต่างๆ ทั้ง 12 ประการ
 

 

 

นิเทศโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านท่าเรือ

 

วันที่ 29 ธันวาคม 57 ได้มานิเทศโครงการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เข้าใจในตัวโครงการนี้ รู้ความสำคัญของโครงการที่พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมาให้ สามารถร้องเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปได้อย่างดี และจะตั้งศึกษาหาความรู้ในการเรียนทุกรายวิชา พร้อมได้แนะนำการดาวน์โหลดยูทููปเพื่อจัดการสอนเสริม

 

นิเทศการสอนหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดเชื่อนเพชร

ศน.วัฒนา  เมืองงาม ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ณ โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศดีมาก มีผลงานนักเรียนจากการเรียนการสอนอย่างชัดเจน

 

นิเทศการสอนหน้าที่พลเมือง ค่านิยม 12 ประการโรงเรียนบ้านท่าโล้

ศน.วัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯได้มานิเทศกาาจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ พร้อมค่านิยมหลัก 12 ประการ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๕๗  และนโยบายของ ผอ.เขต ณ โรงเรียนบ้านท่าโล้ โดยโรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรได้ดี มีผลงานนักเรียนทุกระดับชั้น พบเห็นการจัดกิจกรรมลงในการเรียนการสอน การใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน โดยมี ท่าน ผอ.สรรพสิทธิ์  บุญมา และคณะครูโรงเรียนบ้านท่าโล้ เข้ารับการนิเทศ

 

นิเทศการสอนหน้าที่พลเมือง โรงเรียนบ้านแม่คะเมย

วันที่ 23 ธันวาคม 57 ศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้มานิเทศการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา รายวิชาหน้าที่พลเมือง โรงเรียนบ้านแม่คะเมย มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และแนะนำเทคนิคการสอนทักษาการคิดรอบด้านรวมทั้งการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม พร้อมได้ชมการสอนของอาจารย์ได้สอนโดยใช้คลิปการสอนที่ได้ไปดาวน์โหลดมา นำมาสอนนักเรียน นักเรียนชอบมากๆ สนใจตั้งใจเรียนดี พร้อมกับมีการประชุมครูทั้งโรงเรียนได้นิเทศทั้งวิชาประวัติศาสตร์ เพิ่มเติมการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ EDLTV เทคนิดการใช้คลิปเพื่อการพัฒนาค่านิยม 12 ประการ และการประเมินผลออนไลน์ ซึ่งน่าสนใจ และจะมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ไปในอนาคต

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดการแข่งขั้นทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64" วันที่ 13-15 พ.ย. 2557 โดยใช้สถานที่แข่งขัน 4 แห่ง คือ ร.ร.บ้านท่ายาง,สพป.พบ.2,ร.ร.บ้านหนองแขม และร.ร.ท่ายางวิทยา เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกศูนย์เครือข่ายเป็นตัวแทนมาเข้าร่วมการแข่งขันประชันความสามารถและหาตัวแทนไปแข่งระดับภาคต่อไป พิธีเปิดงานมีนายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ขอขอบคุณคณะกรรมการ ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ทำให้การแข่งขันในครั้งนี่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผลการแข่งขันสามารถตรวจดูได้ที่เว็บงานศิลปหัตถกรรมของเขตพื้นที่ได้เลยครับ

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

การจัดการความรู้(KM)

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา