Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

 

 

 

    

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practice ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารหน้าห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยคัดเลือกโรงเรียนในรุ่นที่ 2 มาจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 15 โรงเรียน

 

อบรมการใช้และผลิตสื่อนวัตกรรม 55 วันอ่านออกเขียนได้

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวการใช้และผลิตสื่อนวัตกรรม "๕๕ วัน อ่านออกเขียนได้" เพื่อการสอนอ่านออกเขียนได้ โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม"๕๕ วัน อ่านออกเขียนได้" ปี ๒๕๕๙ สำหรับครูผู้สอน ป.๑-๓ วันที่ ๙-๑๐ ก.ค. ๒๕๕๙ห้องเกษม กลั่นยิ่ง สพป.พบ.๒ 

 

เตรียมความพร้อม"รวมพลังสร้างคนดีทุกพื้นที่ทุกโรงเรียน"

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม "รวมพลังสร้างคนดี ทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน" วันที่ 13 ก.ค. 59  เพื่อเตรียมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม รุ่นปี 59..โดยท่านรองผู้อำนวยการ สพป.พบ.2 ท่านรองนิกูล ประทีปพิชัย เป็นประธานในการประชุม..เพื่อเตรียมความพร้อมแก่โรงเรียน จำนวน 56 โรงเรียนที่จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในวันที่ 22 ส.ค.59 ซึ่งจะมีโรงเรียนร่วมขยายผลโรงเรียนคุณธรรมฯของ สพป.พบ.2 ร่วมจัดนิทรรศการด้วย 10 โรงเรียน

 

การอบรมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

การอบรม "โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ และศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ผูู้เข้าอบรมจาก สพป.เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบฯ เขต1-2 , สพม.10 , กศน., อาชีวศึกษา, สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวม 70 คน โดยมีนายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผอ.สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. เป็นประธานการอบรม

 

ประชุมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิ.ย 59 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  โรงเรียนเป้าหมายการพัฒนา จำนวน 17 โรงเรียน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกโรงเรียน

 

อบรมพัฒนาและประเมินฯการใช้ภาษาอังกฤษครูผู้สอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและประเมินศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน วันที่ 30 ก.ค.2559 ณ ห้องเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 รองนิกูล ประทีปพิชัย เป็นประธานเปืดและบรรยายพิเศษ วิทยากรจาก peer center ทั้ง 4 ศูนย์ ผู้เข้าอบรม จำนวน 150 คน

 

อบรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันที่ 15 ก.ค. 2559 รองฯประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธานอบรม และบรรยายพิเศษ

 

ประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย

สพป.เพชรบุรี เขต ๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายางฯ วันที่ ๑๑ เป็นผู้ปกครองเครือข่าย อ.ท่ายาง กับ อ.แก่งกระจาน วันที่ ๑๒ จาก อ.ชะอำ กับ อ.บ้านลาด วิทยากรเป็นพยาบาลวิชาชีพจาก รพ.ท่ายาง และ รพ.บ้านลาด

 

แข่งขันทักษะภาษาไทยเ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพรงเจริญพระชนมพรรษา๗รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เพื่อคัดตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันระดับชาติต่อไป

 

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ช่วย,บุคลากรวิทย์-คณิต

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย บุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.พบ.2 วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ครูผู้เข้าพัฒนาจำนวน 103 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ผอ.บำเพ็ญ ปานมะณี พร้อมคณะครู ทีมงานศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยให้ศึกษาเอกสาร/สื่อการสอน/วิธีการจัดการเรียนการสอนจากสถานการณ์จริงในห้องเรียน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 170 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213