Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 แบบประเมินการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLTV และ DLIT

 แบบประเมิน DLTV แบบประเมิน DLIT
สถานศึกษา   https://goo.gl/gp71vl

สถานศึกษา   https://goo.gl/qYxl0S

ครูผู้สอน       https://goo.gl/sL2KJI

ครูผู้สอน       https://goo.gl/OIXN4a

นักเรียน        https://goo.gl/7p8ReL

นักเรียน        https://goo.gl/HkGfOM

 

 

    

นิเทศ การใช้ ICT โรงเรียนวัดโพธิลอย

ศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้มานิเทศ ติดตาม การใช้ICT ในการสืบค้นความรู้เพื่อรองรับการตรวจประเมินโรงเรียนในฝัน โดยกลุ่มนิเทศตดตามและประเมินผลได้เข้ามาช่วยเหลือ ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนในฝัน โดยมีนายบุญเลิศ พุ่มจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประสานงานกับครูผ้สอนและนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระมาฝึกฝนอบรมทำให้นักเรียนสามารถใช้ ICT ในการสืบค้นความรู้ได้เป็นอย่างดี

 

สถานทูตไต้หวันมอบเรือรับส่งนักเรียน ร.ร.บ้านพุเข็ม

โรงเรียนบ้านพุเข็มได้รับมอบเรือสำหรับรับส่งนักเรียนจากสมาคมการค้าไต้หวัน-ไทย เมื่อ 27 ม.ค. 56 นำโดยท่านรองอัครราชทูตไต้หวันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะสมาคมการค้าไต้หวัน-ไทย มูลค่าเรือราคา 260,000 บาท และเงินอีก 70,000 บาท โดยมีท่านนายอำเภอแก่งกระจาน รองนิวัติ กำไลแก้ว ผอ.ปรีดา เทียนชัยแสง ศน.อำพล หิ่นเก่า สน.สุรจิตร เรืองศรี และคณะผู้บริหารอำเภอแก่งกระจานให้การต้อนรับ

 

ประเมินโรงเรียนในฝัน ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เข้ารับการประเมินโรงเรียนในฝันวันที่ 22 ม.ค. 56 ผอ.กิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.ราชบุรี 2 เป็นประธาน รองฯประชุม แรงกสิกร เป็นรองประธาน ในจำนวนคณะกรรมการ 9 คน ผลการประเมินได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาจนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน

 

นิเทศการเรียนการสอน ร.ร.บ้านป่าเด็งและบ้านยางชุม

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ นายอำพล หิ่นเก่าและนายสุรจิตร เรืองศรี ได้นิเทศติดตามการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์,การใช้Tabletเพื่อการเรียนการสอน และการสอนของครู ทั้งนี้เพื่อถ่ายวีดีโอการเรียนการสอนของครู ร.ร.บ้านป่าเด็ง และบ้านยางชุม วันที่ 4 ม.ค.56 นักเรียนสามารถใช้ Tablet ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องตามขั้นตอน ครูสอนโดยใช้สื่อประกอบ นักเรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน

 

ประชุมสัมนา ASEAN CONNECT โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย

ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย เป็น ร.ร.ASEAN LEARNING SCHOOL ของ สพป.เพชรบุรี 2 จัดงาน ASEAN CONNECT เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2555 ได้รับความร่วมมือจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ส่งอาจารย์และนักศึกษามาร่วมจัดกิจกรรม โดยกรอบแนวคิด"การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2015" เปิดงานโดย ผอ.สันติ รุ่งสมัย

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้น ป.6 ,ม.3 วันที่ 28 ม.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผอ.โรงเรียนที่เป็นสนามสอบและที่รับส่งนักเรียนไปยังสนามสอบ ครูที่เป็นกรรมการคุมสอบห้องสอบละ 1 คน เพื่่อให้ทุกคนทราบหน้าที่ วิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการดำเนินการสอบที่ถูกต้อง วิทยากรอบรมได้แก่ ผอ.อุดม เทศนุ่ม และ ศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา
 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอบ ชั้นป.3 (NT)

กลุ่มนิเทศติดตามฯสพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น ป.3(NT)ปีการศึกษา 2555 วันที่ 25 ม.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีรองประชุม แรงกสิกร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประกอบด้วย รองผอ.เขตทุกคน ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มฯ ผู้อำนวยการร.ร.ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อร่วมกำหนดแนวทางให้การประเมินในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อทางราชการ

 

โครงการติดตามผลการใช้แท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.1

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี2 นำโดย ผอ.อุดม เทศนุ่ม และคณะ ได้นิเทศติดตามพร้อมเก็บข้อมูลงานวิจัย โครงการติดตามผลการใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.1 ของ สพฐ.โรงเรียนที่ถูกสุ่มทำวิจัย 2 โรงเรียน ได้แก่ บ้านแหลมทอง และบ้านดอนเตาอิฐ ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ลงนามข้อตกลง และประชุมสอบ NT ป.3

การลงนามข้อตกลงการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับ สพป.เพชรบุรี เขต2 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2555 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเหลืออีก 44 โรงเรียน โดยผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานลงนามกับผอ.โรงเรียน พร้อมทั้งได้ให้นโยบาย "ท่าชะบ้านแก่งโมเดล" ซึ่งเป็นก่ารบริหารแบบ "สี่ตามสามเป้าเก้าแนวทาง" ต่อจากนั้นเป็นการประชุม ครูป.3 เพื่อเตรียมการสอบ NT ปีการศึกษา 2555

 

ต้อนรับศน.คนึงนิจ จ้อยพจน์ จากสพป.ชุมพร เขต1

สพป.เพชรบุรี 2 นำโดยรองฯประชุม แรงกสิกรณ์ และคณะกลุ่มนิเทศฯ ให้การต้อนรับศน.คนึงนิจ จ้อยพจน์ ย้ายจาก สพป.ชุมพร 1 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2555 มีคณะผู้ร่วมงานตามมาส่งประมาณุ 60 คน และเพื่อนๆ สมัยเรียน วค.เพชรบุรี รุ่น 17 มาร่วมให้การต้อนรับด้วย

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา