Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Resources

Home

 

สอบ O-NET   (31 มกราคม 2558)

เหลือเวลาอีก

...................................................................................

 

ค่ายวิชาการแบบเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ อ.ท่ายาง และ อ.ชะอำ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จัดโครงการค่ายวิชาการแบบเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ แก่งกระจาน ลาวรรณ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี นายประดิษฐ์ สีสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโรง เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ O-NET สำหรับครู ป6. และ ม.3

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับครู ป. 6 และ ม.3 วันที่ 26 ก.ค. 2555 ณ แก่งกระจานลาวรรณ์รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ O-NET  มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน150 คน  โดยมี ศน.ไฉน ยังละออ และศน.ชุติมา กอวชิรพันธ์ พร้อมคณะทีมงานครูแกนนำภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากร

 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 23-24 ก.ค. 2555  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) มีครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องและเครือข่ายเข้าอบรม จำนวน 100 คน วิทยากรจากครูแกนนำ จำนวน 10 คน เพื่อนำความรู้ใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาการเรียนการสอน

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้

สพป.เพชรบุรี เขต2 โดยกลุ่มนิเทศติดามฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  วันที่ 17 ก.ค. 55 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนที่มีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่เขตกำหนด จำนวน 25 โรง มีผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน  รองฯยรรยงค์ เจริญศรี เป็นประธานเปิดการประชุม

 

ชมรมครูปฐมวัยรวมใจพัฒนาโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านห้วยโสก

ชมรมครูปฐมวัย สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำโดย ศน.อุไร แจ่มจันทร์ พร้อมคณะตัวแทนชมรมครูปฐมวัย จำนวน 19 คน ได้ร่วมกันระดมความคิด บริจาคสิ่งของและเงินส่วนตัว เดินทางไปโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านห้วยโสก วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.55 เพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำ จัดหาสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลและ ป.1 รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาเครื่องมือ เครื่องใช้และเสื้อผ้าให้นักเรียน

 

ค่ายวิชาการแบบเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.6

นายประชุม แรงกสิกรณ์ พร้อมด้วย นายบุญรอด จงมุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการแบบเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ แก่งกระจาน ลาวรรณ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี ศึกษานิเทศก์และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับเขตพื้นที่

 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสำนักงานเขตฯ วันที่ 25 ก.ค. 2555  ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านท่ายางฯ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  ประธานศูนย์เครือข่าย 18 ศูนย์ และศึกษานิเทศก์  วิทยากรได้แก่ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ. โดยมีผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรม

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนICT โรงเรียนบ้านพุเข็ม

ศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้มานิเทศติดตามการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนบ้านพุเข็ม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 โดยมีผู้บริหารได้ร่วมในการนิเทศ นักเรียนได้ฝึกในการสืบค้นข้อมูลได้สมัครสมาชิกของเว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดี สามารถนำรูปใส่ในเว็บไซต์ และจะมีการพัฒนาความรู้ต่อไปในอนาคต

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยศน.อุไร แจ่มจันทร์ ผู้ดูแลงานปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด วันที่ 23 มิ.ย. 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) มีครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรม 205 คน วิทยากรคือนายประจิม สร้อยสุวรรณ สาระการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครูปฐมวัยสู่อาเซี่ยน

 

ค่ายคณิตศาสตร์ศูนย์สองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง

ศูนย์สองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ เป็นนักเรียนชั้น ป.6 จาก 7 โรงเรียนของศูนย์ฯ กิจกรรมจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน วิทยากรเป็นคณะครูจากศูนย์เครือข่าย ผอ.ศรุต ไตรยุทธพิชัย ประธานศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

การจัดการความรู้(KM)

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา