Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

 

 

 

    

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้เนที่(LAS)

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมกรรมการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่(LAS) ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้  เพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบขั้นตอน พร้อมนำไปปฏิบัติดำเนินการสอบ ให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย

 

ตรวจเยี่ยมรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน ร.ร.วัดโพธิ์ลอย

โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ได้รับการตรวจเยี่ยมเพือ่รับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.56 จากคณะกรรมการซึ่งมีนายกิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.ราชบุรี 2 เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการอีก 8 คน ผอ.บุญเลิศ พุ่มจิตร พร้อมคณะครู นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับด้วยขบวนกองยาวมีนักเรียนตัวเล็กๆ รำนำหน้าตามขบวนวัวเทียมเกวียนให้คณะกรรมการได้ขึ้นนำเข้าสู่โรงเรียน โรงเรียนมีการเตรียมกิจกรรมต่างๆไว้รอรับการประเมิน ผลการประเมินได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ขอชื่นชมและดีใจด้วยครับ

 

กิจกรรมสัมนาเครือข่าย 5 กลุ่มสาระ เครือข่าย อ.แก่งกระจาน

ศูนย์เครือข่ายอำเภอแก่งกระจาน ประชุมสัมนาเครือข่าย 5 กลุ่มสาระวิชา เมื่ิอวันที่7 ก.พ.56 ณ นาน่า รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ร่วมกันวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และสังคมศึกษา มีการวางแผนระยะยาว 3 ปี  ศน.อำพล หิ่นเก่าและศน.สุรจิตร เรืองศรี เข้าร่วมสัมนาและให้คำปรึกษา

 

ประเมิน ร.ร.ในฝัน บ้านแม่ประจันต์ โดยเขตพื้นที่

สพป.เพชรบุรี เขต2 ได้ไปประเมินร.ร.บ้านแม่ประจันต์โดยเขตพื้นที่ เพื่อรอรับการประเมินเป็น ร.ร.ในฝัน มีรองประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ โรงเรียนเตรียมรอรับการประเมินเป็นอย่างดี นำโดย ผอ.ไพโรจน์ กอวชิรพันธ์ และคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้ความร่วมมือ ผลการประเมินครั้งนี้ได้สรุปและชี้แนะเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์รอรับการประเมิน วันที่ 5 ก.พ.56 ต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้น ป.6 ,ม.3 วันที่ 28 ม.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผอ.โรงเรียนที่เป็นสนามสอบและที่รับส่งนักเรียนไปยังสนามสอบ ครูที่เป็นกรรมการคุมสอบห้องสอบละ 1 คน เพื่่อให้ทุกคนทราบหน้าที่ วิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการดำเนินการสอบที่ถูกต้อง วิทยากรอบรมได้แก่ ผอ.อุดม เทศนุ่ม และ ศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา
 

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT)

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และครูที่เป็นกรรมการคุมสอบห้องละคน เพื่อรับทราบวิธีการพร้อมนำไปปฏิบัติดำเนินการสอบ ให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย

 

ประชุมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย

ชมรมครูปฐมวัย สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำโดยครูวิภา จันทร์ปรุง ประธานชมรม พร้อมคณะกรรมการ จัดประชุมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 7 ก.พ.56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง เพื่อวางแผนการประเมินนักเรียนและเตรียมการจัดงานตลาดนัดปฐมวัย  มีครูปฐมวัยระดับอนุบาล 1-2 เข้าร่วมประชุม โดยมีศน.อุไร แจ่มจันทร์ และศน.คนึงนิจ จ้อยพจน์ เป็นที่ปรึกษา

 

ประเมินโรงเรียนในฝัน ร.ร.บ้านแม่ประจันต์

โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ รับการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 วันที่ 5 ก.พ. 56 โดยคณะกรรมการซึ่งมี ผอ.กิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต2 เป็นประธานฯ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน บุคลากร นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนประเมินเป็นอย่างดี ผลการประเมินผ่านได้เป็นโรงเรียนในฝัน ขอชื่นชม ผอ.ไพโรจน์ กอวชิรพันธ์ คณะครู นักเรียนและทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ และขอให้โรงเรียนรักษาความดีและคงสภาพความเป็นโรงเรียนในฝันให้ยั่งยืนต่อไป

 

นิเทศ การใช้ ICT โรงเรียนวัดโพธิลอย

ศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้มานิเทศ ติดตาม การใช้ICT ในการสืบค้นความรู้เพื่อรองรับการตรวจประเมินโรงเรียนในฝัน โดยกลุ่มนิเทศตดตามและประเมินผลได้เข้ามาช่วยเหลือ ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนในฝัน โดยมีนายบุญเลิศ พุ่มจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประสานงานกับครูผ้สอนและนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระมาฝึกฝนอบรมทำให้นักเรียนสามารถใช้ ICT ในการสืบค้นความรู้ได้เป็นอย่างดี

 

สถานทูตไต้หวันมอบเรือรับส่งนักเรียน ร.ร.บ้านพุเข็ม

โรงเรียนบ้านพุเข็มได้รับมอบเรือสำหรับรับส่งนักเรียนจากสมาคมการค้าไต้หวัน-ไทย เมื่อ 27 ม.ค. 56 นำโดยท่านรองอัครราชทูตไต้หวันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะสมาคมการค้าไต้หวัน-ไทย มูลค่าเรือราคา 260,000 บาท และเงินอีก 70,000 บาท โดยมีท่านนายอำเภอแก่งกระจาน รองนิวัติ กำไลแก้ว ผอ.ปรีดา เทียนชัยแสง ศน.อำพล หิ่นเก่า สน.สุรจิตร เรืองศรี และคณะผู้บริหารอำเภอแก่งกระจานให้การต้อนรับ

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 113 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213