Get Adobe Flash player

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สมาชิกออนไลน์

None

Login Formสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

สพฐ.ตรวจติดตามประเมินผล สพป.พบ.2 ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย

คณะตรวจติดตามประเมินผลนำโดยนางสุนิดา ศุภอักษรและคณะจาก สพป.พบ.2 นำโดยรองยรรยง เจริญศรี ได้ตรวจติดตามประเมินผลฯ ร.ร.บ้านดอนขุห้วย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ผอ.จรูญ พันธ์สังข์และคณะครูให้การต้อนรับนำเสนอการปฏิบัติงานตามประเด็นที่กำหนด โดยเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมการใช้แทปเล็ต และประชาคมอาเซี่ยน    จากนั้นได้พาชมห้องต่างๆ  การนี้ได้เชิญนางสุนิดา เป็นประธานเปิดการใช้ห้องอาเซี่ยนอีกด้วย

 

เวียดนามศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ร.ร.บ้านท่าโล้

คณะจากประเทศเวียดนามมาศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจากวังไกลกังวล ของโรงเรียนบ้านท่าโล้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เพื่อต้องการศึกษาการเรียนการสอนจากแม่ข่ายวังไกลกังวลว่าสามารถใช้เป็นสื่อทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อจะนำวิธีการไปใช้ที่ประเทศเวียดนามต่อไป ผลการศึกษาทำให้คณะศึกษาดูงานตื่นเต้น พอใจกับการจัดการเรียนการสอนตามตารางออกอากาศได้ตามเนื้อหาสาระและสนุกสนาน

 

สพฐ. ตรวจติดตามและประเมินผลฯ ปี 2554 สพป.พบ.2

สพฐ.ได้มาตรวจติดตามและประเมินผลฯ สพป.เพชรบุรีเขต 2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 โดยนางอ่องจิตร เมธยะประภาส และคณะ  มีโรงเรียนที่ต้องมาจัดนำเสนอผลงาน 3 โรงคือ ร.ร.วัดวังไคร้ เรื่องระบบดูแลนักเรียน  ร.ร.บ้านพุสวรรค เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และร.ร.บ้านหนองหงษ์ เรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 โดยมีนายเสน่ห์ เจริญศักดิ์ ผอ.สพป.พบ.2  นำทีมคณะผู้รับผิดชอบจัดทำกลยุทธต่างๆ รายงานและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ

 

เตรียมความพร้อมใช้สื่อออนไลน์ ร.ร.บ้านหันตะเภา-วัดหนองจอก

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี ได้ไปนิเทศเตรียมความพร้อมการใช้สื่อออนไลน์ การใช้สื่อโทรทัศน์ครูและ UTQ Online เพื่ออบรมครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านหันตะเภาและโรงเรียนวัดหนองจอก เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 55 ได้ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และตรวจแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้(อ่านเพิ่มเติม)

 

การอบรมเชิงปฏิบัตธรรม ผอ.สพป.สพม.สวนพนาวัฐ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่  25-27 เมษายน 2555 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพนาวัฒน์  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  โดยท่านรองประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม มีภาพทิวทัศน์ที่งามๆ ภาพการปฏิบัติกิจกรรม ที่น่าสนใจต่อการนำไปประพฤติปฏิบัตในโอกาสข้างหน้าต่อไป

 

สพฐ.ตรวจติดตามประเมินผล สพป.พบ.2 ร.ร.บ้านท่ายาง

คณะตรวจติดตามประเมินผลนำโดยนางสุนิดา ศุภอักษรและคณะจาก สพป.พบ.2 นำโดยรองยรรยง เจริญศรี ได้ตรวจติดตามประเมินผลฯ ร.ร.บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ผอ.พชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์และคณะครูให้การต้อนรับนำเสนอการปฏิบัติงานตามประเด็นที่กำหนด และนำชมห้องสาระพร้อมทั้งห้องกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน โดยเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมการใช้แทปเล็ต และประชาคมอาเซี่ยน

 

อบรม การใช้สื่อออนไลน์ และ ICT โรงเรียนบ้านหันตะเภา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ กลุ่มนิเทศฯ สพป.พบ.เขต 2 ได้มานิเทศ และการพัฒนการสืบค้นความรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้กับโรงเรียนบ้านหันตะเภา โดยมีนักเรียนเข้ารับการนิเทศ 200 คน ครูและผู้บริหาร 4 ท่าน ผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าร่วมการนิเทศในครั้งนี้ โดยมี ศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นผู้ให้การนิเทศในวัน ที่ 24 25 พฤษภาคม 2555 ผู้เข้ารับการนิเทศ สามารถสื่อค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

 

อบรมโทรทัศน์ครูและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ บ้านแม่คะเมย

กลุ่มงานส่งเสร้มและพัฒนาสื่อฯ นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากรอบรมการใช้สื่อโทรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแม่คะเมย วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยแนะนำวิธีการสมัคร การดูคลิปสื่อตามสาระ การแสดงความคิดเห็น  และได้ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ สอนวิธีการGhost วินโดว์ที่มีระบบปฏิบัติการครบและลงโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถลงระบบใหม่ได้ 11 เครื่อง(อ่านเพิ่มเติม)

 

การอบรม cned school server

การฝึกอบรมการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านภาษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ CNED SCHOOL SERVER : PRACHOOM SCHOOL SERVER ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครู TEACHER CAMP อ.เชียงของ จ.เชียงราย  โดยมีท่านรองประชุม  แรงกสิกรณ์ เป็นวิทยากรให้การอบรม

 

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน(English Summer Camp)

 สพป.เพชรบุรี 2 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน(English Summer Camp)สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-6 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคา 2555 ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎเพชรบุรี กำหนดให้ทุกโรงเรียนส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมโรงละ 2 คน นายบุญรอด จงมุม รองผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานเปิดค่าย แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน วิทยากรเป็นเครือข่ายครูแกนนำภาษาอังกฤษ

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายสันติ  รุ่งสมัย

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายนิวัติ กำไลแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

ปฏิทินล่าสุด

No events

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา