Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Resources

Home

 

    

 

หนังสือแจ้งข่าว / เอกสารข้อมูล

 

yes โหลดหนงสือ BBL 7 เล่ม ของ อ.พรพิไล เลิศวิชา

yes บันทึกรายการถ่ายทอดสดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

     อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 15 พ.ค. 2558 https://youtu.be/qzA1L16DHxI

yes ปพ.1 ปรับค่าคะแนน O-net จากร้อยละ 20 เป็น 30

yes แบบรายงาน SAR ปีการศึกษา 2557

 

 

อบรมการสร้างเว็บไซต์และการใช้สื่อออนไลน์โรงเรียนวัดหนองบัว

โรงเรียนวัดหนองบัว จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการทำเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน วันที่  29-30 ตุลาคม 2555โดยมีคณะครู นักเรียนร ผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรม เรื่องการเขียนเว็บไซต์ การสืบค้นข้อมูล การใช้กระดานสนทนา ครูสามารถเขียนข่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ วิทยากรได้แก่ ศน.สุรจิตร เรืองศรี และศน.อำพล หิ่นเก่า

 

อบรมการใช้โคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ร.ร.บ้านแม่ประจันต์

โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 เป็นการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนในฝันต่อไป ผอ.ไพโรจน์ กอวชิรพันธ์ จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่ วิทยากรได้แก่ ศน.สุรจิตร เรืองศรี และศน.อำพล หิ่นเก่า

 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ICT โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ

ศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้มานิเทศการใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์กรุ อ.บ้านลาด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 โดยมีคุณครูนวรัตน์ คงอยู่ คุณครูที่รับผิดชอบทางได้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT ในครั้งนี้ได้พัฒนาให้กับคุณครูและนักเรียนชั้น ป.4 ป.5 และ ป.6 โดยนักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนเป็นอย่างมาก สามารถแสดงความคิดเห็นในการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี

 

อบรมแท็บเล็ตรุ่นที่ 4 (ครู ป. 1 และครูไอซีที่ รุ่นที่ 2 )

การอบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 4 (ครูป.1และครูไอซีที รุ่น 2) วันที่ 24-26 ก.ย. 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ รองประชุม แรงกสิกร ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรม จากร.ร.สังกัดสพป.พบ.2 ,ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์, ร.ร.สังกัดเทศบาล และ ร.ร.สังกัดเอกชน รวมผู้เข้าอบรม 150 คน

 

พัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่และรายงานการจัดการศึกษา ปี2555

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศแนวใหม่ ปีงบ 2555 วันที่ 17-18ก.ย.2555 ณ บ้านปลาทับทิม รีสอร์ท อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 2555 การวางแผนการนิเทศปี2556 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ทุกคน ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ รองประชุม แรงกสิกรณ์ รองบุญรอด จงมุม และคณะกรรมการ กตปน.เขตพื้นที่

 

โรงเรียนบ้านหนองมะกอกจัดอบรมการสร้าง E-BOOK

โรงเรียนบ้านหนองมะกอก โดย ผอ.สมหมาย อ่วมอินจันทร์ จัดอบรมให้ครูที่สนใจในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการสร้าง E-BOOK ในวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2555 โดยมี นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต2 เป็นวิทยากร โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี

 

อบรมการใช้แท็บเล็ตบุคลากร ร.ร.บ้านท่ายาง

โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)จัดอบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อการเรียนการสอนให้กับบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 70 คน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมของโรงเรียน วิทยากรได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี โดยการสนับสนุนจาก ผอ.พชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ เพื่อฝึกให้ครูทุกคนเรียนรู้การใช้งานเครื่องแท็บเล็ตที่ถูกวิธีและการใช้งานบทเรียนต่างๆภายในเครื่อง

 

นิเทศการพัฒนา ICT โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน

นายสุรจิตร เรืองศรี ได้มานิเทศก์การใช้ ICT ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ในวันที่ 1 ต.ค.55 โดยมีผู้บริหาร ผอ.สมจิต สุขสำราญ อ.กชพรรณ สุขกันตะ ครูวิชาการ และนายรัญธนิกพัฒน์ วรรณ์ณสม ครูผู้สอนได้รับการนิเทศก์ในการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ  การพัฒนาเว็บไซต์โดยมีการถ่ายโอนความรู้ลงไปสู่ตัวนักเรียนและนักเรียนสามารถทำงานได้ ICT ได้อย่างดี

 

อบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 3 ครู ป.1และครูไอซีที

การอบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 3 ครูป.1และครูไอซีที วันที่ 19-21 ก.ย. 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง มีผู้เข้าอบรม 150 คน ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้ได้ยืมแท็บเล็ตของ ร.ร.บ้านท่ายางฯ มาให้ผู้อบรมใช้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

อบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)รุ่นที่ 2 ผอ.โรงเรียน

การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา รุ่นที่ 2 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนของสพป.เพชรบุรีเขต 2,ร.ร.สังกัดเทศบาล ,ร.ร.ศึกษาสงเคราาะห์และร.ร.ตำรวจตะเวนชายแดน วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข เพื่อนำโยบายและภาระกิจที่ต้องนำไปปฏิบัติให้การสนับสนุนการใช้ของครู ต่อไป และได้เรียนรู้การใช้เครื่อง การตั้งค่า ตลอดจนเนื้อหาสาระที่ใช้ในการเรียนการสอน วิทยากร ได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า ศน.สุรจิตร เรืองศรี

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

การจัดการความรู้(KM)

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา