Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

 

 

 

    

ประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล บ้านห้วยกวางจริง

ร.ร.บ้านห้วยกวางจริง รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล จากคณะกรรมการ8ท่าน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่งมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผลการประเมินมติจากคณะกรรมการให้ร.ร.บ้านห้วยกวางจริง เป็นร.ร.ดีศรีตำบล ขอแสดงความยินดีและขอให้พัฒนาความดีนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

 

ปฏิบัติการใช้ผลสอบO-NETตัดสินการจบการศึกษาฯ

 สพป.พบ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาวันที่ 4-5 มี.ค. 2556 ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการอบรม มีการให้ความรู้การจัดทำคะแนน การสั่งซื้อ ปพ.และการทำข้อมูล ปพ.ในปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 2 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ วันละ 2 อำเภอ วิทยากรได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า ศน.จุรรพร แจ้งธรรมมา ครูกรองแก้ว ศุภอักษร และนางประกาย แสนกล้า

 

งานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 5

ชมรมครูปฐมวัย สพป.เพชรบุรี 2 จัดงานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 5 วันที่ 22-23 ก.พ. 2556 ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ ได้รับเกียรติจากนายชัยยะ อังกินันท์ นายกอบจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานร่วมกับนายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี 2 งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.เพชรบุรี ส่วนหนึ่งโดยการประสานงานของครูวิภา จันทร์ปรุง ประธานชมรม และจากการบริจาคของคณะครูในชมรม ด้านอาคารสถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ร.บ้านท่ายางฯ

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT)

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และครูที่เป็นกรรมการคุมสอบห้องละคน เพื่อรับทราบวิธีการพร้อมนำไปปฏิบัติดำเนินการสอบ ให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย

 

ประชุมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย

ชมรมครูปฐมวัย สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำโดยครูวิภา จันทร์ปรุง ประธานชมรม พร้อมคณะกรรมการ จัดประชุมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 7 ก.พ.56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง เพื่อวางแผนการประเมินนักเรียนและเตรียมการจัดงานตลาดนัดปฐมวัย  มีครูปฐมวัยระดับอนุบาล 1-2 เข้าร่วมประชุม โดยมีศน.อุไร แจ่มจันทร์ และศน.คนึงนิจ จ้อยพจน์ เป็นที่ปรึกษา

 

ประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล ชลประทานแก่งกระจาน

ร.ร.ชลประทานแก่งกระจาน รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล จากคณะกรรมการ8ท่าน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่งมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผลการประเมินมติจากคณะกรรมการให้ร.ร.ชลประธานแก่งกระจานเป็นร.ร.ดีศรีตำบล ขอแสดงความยินดีและขอให้พัฒนาความดีนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

 

ประเมินรับรองโรงเรียนดีศรีตำบล ร.ร.วัดวังไคร้

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดวังไคร้ สพป.พบ.2 ที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 1 มี.ค.56 จากคณะกรรมประเมินทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผลการประเมินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข โรงเรียนได้รับโล่ห์และป้ายโรงเรียนดีศรีตำบลไว้เป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้เนที่(LAS)

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมกรรมการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่(LAS) ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้  เพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบขั้นตอน พร้อมนำไปปฏิบัติดำเนินการสอบ ให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย

 

ตรวจเยี่ยมรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน ร.ร.วัดโพธิ์ลอย

โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ได้รับการตรวจเยี่ยมเพือ่รับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.56 จากคณะกรรมการซึ่งมีนายกิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.ราชบุรี 2 เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการอีก 8 คน ผอ.บุญเลิศ พุ่มจิตร พร้อมคณะครู นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับด้วยขบวนกองยาวมีนักเรียนตัวเล็กๆ รำนำหน้าตามขบวนวัวเทียมเกวียนให้คณะกรรมการได้ขึ้นนำเข้าสู่โรงเรียน โรงเรียนมีการเตรียมกิจกรรมต่างๆไว้รอรับการประเมิน ผลการประเมินได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ขอชื่นชมและดีใจด้วยครับ

 

กิจกรรมสัมนาเครือข่าย 5 กลุ่มสาระ เครือข่าย อ.แก่งกระจาน

ศูนย์เครือข่ายอำเภอแก่งกระจาน ประชุมสัมนาเครือข่าย 5 กลุ่มสาระวิชา เมื่ิอวันที่7 ก.พ.56 ณ นาน่า รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ร่วมกันวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และสังคมศึกษา มีการวางแผนระยะยาว 3 ปี  ศน.อำพล หิ่นเก่าและศน.สุรจิตร เรืองศรี เข้าร่วมสัมนาและให้คำปรึกษา

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 153 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213