Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Resources

Home

อบรมการใช้โคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ร.ร.บ้านแม่ประจันต์

โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 เป็นการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนในฝันต่อไป ผอ.ไพโรจน์ กอวชิรพันธ์ จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่ วิทยากรได้แก่ ศน.สุรจิตร เรืองศรี และศน.อำพล หิ่นเก่า

 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ICT โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ

ศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้มานิเทศการใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์กรุ อ.บ้านลาด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 โดยมีคุณครูนวรัตน์ คงอยู่ คุณครูที่รับผิดชอบทางได้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT ในครั้งนี้ได้พัฒนาให้กับคุณครูและนักเรียนชั้น ป.4 ป.5 และ ป.6 โดยนักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนเป็นอย่างมาก สามารถแสดงความคิดเห็นในการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี

 

อบรมแท็บเล็ตรุ่นที่ 4 (ครู ป. 1 และครูไอซีที่ รุ่นที่ 2 )

การอบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 4 (ครูป.1และครูไอซีที รุ่น 2) วันที่ 24-26 ก.ย. 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ รองประชุม แรงกสิกร ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรม จากร.ร.สังกัดสพป.พบ.2 ,ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์, ร.ร.สังกัดเทศบาล และ ร.ร.สังกัดเอกชน รวมผู้เข้าอบรม 150 คน

 

พัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่และรายงานการจัดการศึกษา ปี2555

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศแนวใหม่ ปีงบ 2555 วันที่ 17-18ก.ย.2555 ณ บ้านปลาทับทิม รีสอร์ท อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 2555 การวางแผนการนิเทศปี2556 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ทุกคน ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ รองประชุม แรงกสิกรณ์ รองบุญรอด จงมุม และคณะกรรมการ กตปน.เขตพื้นที่

 

อบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่1 ศึกษานิเทศก์

สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา รุ่นที่ 1 ให้ศึกษานิเทศก์ วันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข เพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมให้กับผู้อำนวยการและครูผู้สอน ป.1 ต่อไป วิทยากร ได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า ศน.สุรจิตร เรืองศรี ศน.เอกลักษณ์ พุดเหียง

 

อบรมการใช้แท็บเล็ตบุคลากร ร.ร.บ้านท่ายาง

โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)จัดอบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อการเรียนการสอนให้กับบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 70 คน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมของโรงเรียน วิทยากรได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี โดยการสนับสนุนจาก ผอ.พชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ เพื่อฝึกให้ครูทุกคนเรียนรู้การใช้งานเครื่องแท็บเล็ตที่ถูกวิธีและการใช้งานบทเรียนต่างๆภายในเครื่อง

 

นิเทศการพัฒนา ICT โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน

นายสุรจิตร เรืองศรี ได้มานิเทศก์การใช้ ICT ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ในวันที่ 1 ต.ค.55 โดยมีผู้บริหาร ผอ.สมจิต สุขสำราญ อ.กชพรรณ สุขกันตะ ครูวิชาการ และนายรัญธนิกพัฒน์ วรรณ์ณสม ครูผู้สอนได้รับการนิเทศก์ในการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ  การพัฒนาเว็บไซต์โดยมีการถ่ายโอนความรู้ลงไปสู่ตัวนักเรียนและนักเรียนสามารถทำงานได้ ICT ได้อย่างดี

 

อบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 3 ครู ป.1และครูไอซีที

การอบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 3 ครูป.1และครูไอซีที วันที่ 19-21 ก.ย. 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง มีผู้เข้าอบรม 150 คน ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้ได้ยืมแท็บเล็ตของ ร.ร.บ้านท่ายางฯ มาให้ผู้อบรมใช้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

อบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)รุ่นที่ 2 ผอ.โรงเรียน

การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา รุ่นที่ 2 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนของสพป.เพชรบุรีเขต 2,ร.ร.สังกัดเทศบาล ,ร.ร.ศึกษาสงเคราาะห์และร.ร.ตำรวจตะเวนชายแดน วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข เพื่อนำโยบายและภาระกิจที่ต้องนำไปปฏิบัติให้การสนับสนุนการใช้ของครู ต่อไป และได้เรียนรู้การใช้เครื่อง การตั้งค่า ตลอดจนเนื้อหาสาระที่ใช้ในการเรียนการสอน วิทยากร ได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า ศน.สุรจิตร เรืองศรี

 

กิจกรรมการศึกษาดูงานชมรมครูปฐมวัย

ชมรมครูการศึกษาปฐม สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดกิจกรรมนิเทศติดตามและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ศึกษาดูงาน ร.ร.เชือกหม้วยวิทยาและร.ร.อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต1 เมื่อ 22-26 สิงหาคม 2555 ผู้ร่วมคณะครั้งนี้ประกอบด้วยครูปฐมวัยจำนวน 38 คนทุกคนสมัครใจและออกค่าใช้จ่ายเอง โดยมีศน.อุไร แจ่มจันทร์ ดูแลและประสานงาน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

การจัดการความรู้(KM)

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา