Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Resources

Home

อบรมการใช้แท็บเล็ตบุคลากร ร.ร.บ้านท่ายาง

โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)จัดอบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อการเรียนการสอนให้กับบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 70 คน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมของโรงเรียน วิทยากรได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี โดยการสนับสนุนจาก ผอ.พชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ เพื่อฝึกให้ครูทุกคนเรียนรู้การใช้งานเครื่องแท็บเล็ตที่ถูกวิธีและการใช้งานบทเรียนต่างๆภายในเครื่อง

 

นิเทศการพัฒนา ICT โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน

นายสุรจิตร เรืองศรี ได้มานิเทศก์การใช้ ICT ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน ในวันที่ 1 ต.ค.55 โดยมีผู้บริหาร ผอ.สมจิต สุขสำราญ อ.กชพรรณ สุขกันตะ ครูวิชาการ และนายรัญธนิกพัฒน์ วรรณ์ณสม ครูผู้สอนได้รับการนิเทศก์ในการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ  การพัฒนาเว็บไซต์โดยมีการถ่ายโอนความรู้ลงไปสู่ตัวนักเรียนและนักเรียนสามารถทำงานได้ ICT ได้อย่างดี

 

อบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 3 ครู ป.1และครูไอซีที

การอบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 3 ครูป.1และครูไอซีที วันที่ 19-21 ก.ย. 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง มีผู้เข้าอบรม 150 คน ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้ได้ยืมแท็บเล็ตของ ร.ร.บ้านท่ายางฯ มาให้ผู้อบรมใช้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

อบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)รุ่นที่ 2 ผอ.โรงเรียน

การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา รุ่นที่ 2 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนของสพป.เพชรบุรีเขต 2,ร.ร.สังกัดเทศบาล ,ร.ร.ศึกษาสงเคราาะห์และร.ร.ตำรวจตะเวนชายแดน วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข เพื่อนำโยบายและภาระกิจที่ต้องนำไปปฏิบัติให้การสนับสนุนการใช้ของครู ต่อไป และได้เรียนรู้การใช้เครื่อง การตั้งค่า ตลอดจนเนื้อหาสาระที่ใช้ในการเรียนการสอน วิทยากร ได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า ศน.สุรจิตร เรืองศรี

 

กิจกรรมการศึกษาดูงานชมรมครูปฐมวัย

ชมรมครูการศึกษาปฐม สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดกิจกรรมนิเทศติดตามและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ศึกษาดูงาน ร.ร.เชือกหม้วยวิทยาและร.ร.อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต1 เมื่อ 22-26 สิงหาคม 2555 ผู้ร่วมคณะครั้งนี้ประกอบด้วยครูปฐมวัยจำนวน 38 คนทุกคนสมัครใจและออกค่าใช้จ่ายเอง โดยมีศน.อุไร แจ่มจันทร์ ดูแลและประสานงาน

 

นิเทศการจัดการเรียนรู้ICT โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ

ศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้มานิเทศการใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์กรุ อ.บ้านลาด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 โดยมีคุณครูนวรัตน์ คงอยู่ คุณครูที่รับผิดชอบทางได้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT ในครั้งนี้ได้พัฒนาให้กับคุณครูและนักเรียนชั้น ป.4 ป.5 และ ป.6 โดยนักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนเป็นอย่างมาก สามารถแสดงความคิดเห็นในการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี

 

อบรมแท็บเล็ตรุ่นที่ 4 (ครู ป. 1 และครูไอซีที่ รุ่นที่ 2 )

การอบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 4 (ครูป.1และครูไอซีที รุ่น 2) วันที่ 24-26 ก.ย. 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ รองประชุม แรงกสิกร ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรม จากร.ร.สังกัดสพป.พบ.2 ,ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์, ร.ร.สังกัดเทศบาล และ ร.ร.สังกัดเอกชน รวมผู้เข้าอบรม 150 คน

 

พัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่และรายงานการจัดการศึกษา ปี2555

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศแนวใหม่ ปีงบ 2555 วันที่ 17-18ก.ย.2555 ณ บ้านปลาทับทิม รีสอร์ท อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 2555 การวางแผนการนิเทศปี2556 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ทุกคน ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ รองประชุม แรงกสิกรณ์ รองบุญรอด จงมุม และคณะกรรมการ กตปน.เขตพื้นที่

 

อบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่1 ศึกษานิเทศก์

สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา รุ่นที่ 1 ให้ศึกษานิเทศก์ วันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข เพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมให้กับผู้อำนวยการและครูผู้สอน ป.1 ต่อไป วิทยากร ได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า ศน.สุรจิตร เรืองศรี ศน.เอกลักษณ์ พุดเหียง

 

สพป.เพชรบุรี เขต2 แจกแท็บเล็ตล็อตแรก 42 โรงเรียน

สพป.เพชรบุรี เขต 2 แจกแท็บเล็ตล็อตแรก จำนวน 1013 เครื่อง ให้กับ 42โรงเรียน เมื่อวันที่ 3กันยายน 2555 โดยมีรองประชุม แรงกสิกร เป็นประธาน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ Advice ของบริษัทผู้จำหน่ายร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ช่วยชี้แนะวิธีการตรวจเช็คเครื่องให้กับครูที่มารับเครื่องและช่วยกับเช็คหากพบเครื่องใดผิดปกติก็สามารถคืนและเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลย

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

การจัดการความรู้(KM)

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา