Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT)

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และครูที่เป็นกรรมการคุมสอบห้องละคน เพื่อรับทราบวิธีการพร้อมนำไปปฏิบัติดำเนินการสอบ ให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย

 

ประชุมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย

ชมรมครูปฐมวัย สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำโดยครูวิภา จันทร์ปรุง ประธานชมรม พร้อมคณะกรรมการ จัดประชุมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 7 ก.พ.56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง เพื่อวางแผนการประเมินนักเรียนและเตรียมการจัดงานตลาดนัดปฐมวัย  มีครูปฐมวัยระดับอนุบาล 1-2 เข้าร่วมประชุม โดยมีศน.อุไร แจ่มจันทร์ และศน.คนึงนิจ จ้อยพจน์ เป็นที่ปรึกษา

 

ประเมินโรงเรียนในฝัน ร.ร.บ้านแม่ประจันต์

โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ รับการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 วันที่ 5 ก.พ. 56 โดยคณะกรรมการซึ่งมี ผอ.กิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต2 เป็นประธานฯ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน บุคลากร นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนประเมินเป็นอย่างดี ผลการประเมินผ่านได้เป็นโรงเรียนในฝัน ขอชื่นชม ผอ.ไพโรจน์ กอวชิรพันธ์ คณะครู นักเรียนและทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ และขอให้โรงเรียนรักษาความดีและคงสภาพความเป็นโรงเรียนในฝันให้ยั่งยืนต่อไป

 

นิเทศ การใช้ ICT โรงเรียนวัดโพธิลอย

ศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้มานิเทศ ติดตาม การใช้ICT ในการสืบค้นความรู้เพื่อรองรับการตรวจประเมินโรงเรียนในฝัน โดยกลุ่มนิเทศตดตามและประเมินผลได้เข้ามาช่วยเหลือ ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนในฝัน โดยมีนายบุญเลิศ พุ่มจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประสานงานกับครูผ้สอนและนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระมาฝึกฝนอบรมทำให้นักเรียนสามารถใช้ ICT ในการสืบค้นความรู้ได้เป็นอย่างดี

 

สถานทูตไต้หวันมอบเรือรับส่งนักเรียน ร.ร.บ้านพุเข็ม

โรงเรียนบ้านพุเข็มได้รับมอบเรือสำหรับรับส่งนักเรียนจากสมาคมการค้าไต้หวัน-ไทย เมื่อ 27 ม.ค. 56 นำโดยท่านรองอัครราชทูตไต้หวันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะสมาคมการค้าไต้หวัน-ไทย มูลค่าเรือราคา 260,000 บาท และเงินอีก 70,000 บาท โดยมีท่านนายอำเภอแก่งกระจาน รองนิวัติ กำไลแก้ว ผอ.ปรีดา เทียนชัยแสง ศน.อำพล หิ่นเก่า สน.สุรจิตร เรืองศรี และคณะผู้บริหารอำเภอแก่งกระจานให้การต้อนรับ

 

ตรวจเยี่ยมรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน ร.ร.วัดโพธิ์ลอย

โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ได้รับการตรวจเยี่ยมเพือ่รับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.56 จากคณะกรรมการซึ่งมีนายกิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.ราชบุรี 2 เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการอีก 8 คน ผอ.บุญเลิศ พุ่มจิตร พร้อมคณะครู นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับด้วยขบวนกองยาวมีนักเรียนตัวเล็กๆ รำนำหน้าตามขบวนวัวเทียมเกวียนให้คณะกรรมการได้ขึ้นนำเข้าสู่โรงเรียน โรงเรียนมีการเตรียมกิจกรรมต่างๆไว้รอรับการประเมิน ผลการประเมินได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ขอชื่นชมและดีใจด้วยครับ

 

กิจกรรมสัมนาเครือข่าย 5 กลุ่มสาระ เครือข่าย อ.แก่งกระจาน

ศูนย์เครือข่ายอำเภอแก่งกระจาน ประชุมสัมนาเครือข่าย 5 กลุ่มสาระวิชา เมื่ิอวันที่7 ก.พ.56 ณ นาน่า รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ร่วมกันวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และสังคมศึกษา มีการวางแผนระยะยาว 3 ปี  ศน.อำพล หิ่นเก่าและศน.สุรจิตร เรืองศรี เข้าร่วมสัมนาและให้คำปรึกษา

 

ประเมิน ร.ร.ในฝัน บ้านแม่ประจันต์ โดยเขตพื้นที่

สพป.เพชรบุรี เขต2 ได้ไปประเมินร.ร.บ้านแม่ประจันต์โดยเขตพื้นที่ เพื่อรอรับการประเมินเป็น ร.ร.ในฝัน มีรองประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ โรงเรียนเตรียมรอรับการประเมินเป็นอย่างดี นำโดย ผอ.ไพโรจน์ กอวชิรพันธ์ และคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ให้ความร่วมมือ ผลการประเมินครั้งนี้ได้สรุปและชี้แนะเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์รอรับการประเมิน วันที่ 5 ก.พ.56 ต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้น ป.6 ,ม.3 วันที่ 28 ม.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผอ.โรงเรียนที่เป็นสนามสอบและที่รับส่งนักเรียนไปยังสนามสอบ ครูที่เป็นกรรมการคุมสอบห้องสอบละ 1 คน เพื่่อให้ทุกคนทราบหน้าที่ วิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการดำเนินการสอบที่ถูกต้อง วิทยากรอบรมได้แก่ ผอ.อุดม เทศนุ่ม และ ศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา
 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอบ ชั้นป.3 (NT)

กลุ่มนิเทศติดตามฯสพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น ป.3(NT)ปีการศึกษา 2555 วันที่ 25 ม.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีรองประชุม แรงกสิกร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประกอบด้วย รองผอ.เขตทุกคน ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มฯ ผู้อำนวยการร.ร.ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อร่วมกำหนดแนวทางให้การประเมินในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อทางราชการ

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา