Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Resources

Home

English Summer Camp 2012 อำเภอแก่งกระจาน

 นายชุมพล วีระไพศาล รองฯผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2555 (English Summer Camp 2012) ณ ร.ร.บ้านหนองหงษ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ERIC NETWORK) อ.แก่งกระจาน ซึ่งจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (English Summer Camp 2012) ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2555

 

อบรมการสร้างข้อสอบที่เน้นทักษะการคิด ชั้น ป. 5

กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯสพป.เพชรบุรี เขต2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบที่เน้นทักษะการคิด ชั้น ป.5 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2555 แบ่งเป็น 5 กลุ่มสาระหลักคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา โดยคณะวิทยากรจาก ม.ศิลปากร และสำนักทดสอบทางการศึกษา เน้นปฏิบัติการสร้างข้อสอบตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง 2551

 

สพฐ.ตรวจติดตามประเมินผล สพป.พบ.2 ร.ร.บ้านท่ายาง

คณะตรวจติดตามประเมินผลนำโดยนางสุนิดา ศุภอักษรและคณะจาก สพป.พบ.2 นำโดยรองยรรยง เจริญศรี ได้ตรวจติดตามประเมินผลฯ ร.ร.บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ผอ.พชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์และคณะครูให้การต้อนรับนำเสนอการปฏิบัติงานตามประเด็นที่กำหนด และนำชมห้องสาระพร้อมทั้งห้องกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน โดยเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมการใช้แทปเล็ต และประชาคมอาเซี่ยน

 

อบรม การใช้สื่อออนไลน์ และ ICT โรงเรียนบ้านหันตะเภา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ กลุ่มนิเทศฯ สพป.พบ.เขต 2 ได้มานิเทศ และการพัฒนการสืบค้นความรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้กับโรงเรียนบ้านหันตะเภา โดยมีนักเรียนเข้ารับการนิเทศ 200 คน ครูและผู้บริหาร 4 ท่าน ผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าร่วมการนิเทศในครั้งนี้ โดยมี ศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นผู้ให้การนิเทศในวัน ที่ 24 25 พฤษภาคม 2555 ผู้เข้ารับการนิเทศ สามารถสื่อค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

 

อบรมโทรทัศน์ครูและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ บ้านแม่คะเมย

กลุ่มงานส่งเสร้มและพัฒนาสื่อฯ นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากรอบรมการใช้สื่อโทรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแม่คะเมย วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยแนะนำวิธีการสมัคร การดูคลิปสื่อตามสาระ การแสดงความคิดเห็น  และได้ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ สอนวิธีการGhost วินโดว์ที่มีระบบปฏิบัติการครบและลงโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถลงระบบใหม่ได้ 11 เครื่อง(อ่านเพิ่มเติม)

 

English Summer Camp สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 อำเภอชะอำ

ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ERIC NETWORK) อ.ชะอำ จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2555 (English Summer Camp 2012) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 ณ ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย มีนักเรียนชั้น ป. 4-6 จากโรงเรียนในเขต อ.ชะอำ เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 100 คน โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

 

สพฐ.ตรวจติดตามประเมินผล สพป.พบ.2 ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย

คณะตรวจติดตามประเมินผลนำโดยนางสุนิดา ศุภอักษรและคณะจาก สพป.พบ.2 นำโดยรองยรรยง เจริญศรี ได้ตรวจติดตามประเมินผลฯ ร.ร.บ้านดอนขุห้วย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ผอ.จรูญ พันธ์สังข์และคณะครูให้การต้อนรับนำเสนอการปฏิบัติงานตามประเด็นที่กำหนด โดยเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมการใช้แทปเล็ต และประชาคมอาเซี่ยน    จากนั้นได้พาชมห้องต่างๆ  การนี้ได้เชิญนางสุนิดา เป็นประธานเปิดการใช้ห้องอาเซี่ยนอีกด้วย

 

เวียดนามศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ร.ร.บ้านท่าโล้

คณะจากประเทศเวียดนามมาศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจากวังไกลกังวล ของโรงเรียนบ้านท่าโล้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เพื่อต้องการศึกษาการเรียนการสอนจากแม่ข่ายวังไกลกังวลว่าสามารถใช้เป็นสื่อทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อจะนำวิธีการไปใช้ที่ประเทศเวียดนามต่อไป ผลการศึกษาทำให้คณะศึกษาดูงานตื่นเต้น พอใจกับการจัดการเรียนการสอนตามตารางออกอากาศได้ตามเนื้อหาสาระและสนุกสนาน

 

สพฐ. ตรวจติดตามและประเมินผลฯ ปี 2554 สพป.พบ.2

สพฐ.ได้มาตรวจติดตามและประเมินผลฯ สพป.เพชรบุรีเขต 2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 โดยนางอ่องจิตร เมธยะประภาส และคณะ  มีโรงเรียนที่ต้องมาจัดนำเสนอผลงาน 3 โรงคือ ร.ร.วัดวังไคร้ เรื่องระบบดูแลนักเรียน  ร.ร.บ้านพุสวรรค เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และร.ร.บ้านหนองหงษ์ เรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 โดยมีนายเสน่ห์ เจริญศักดิ์ ผอ.สพป.พบ.2  นำทีมคณะผู้รับผิดชอบจัดทำกลยุทธต่างๆ รายงานและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ

 

เตรียมความพร้อมใช้สื่อออนไลน์ ร.ร.บ้านหันตะเภา-วัดหนองจอก

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี ได้ไปนิเทศเตรียมความพร้อมการใช้สื่อออนไลน์ การใช้สื่อโทรทัศน์ครูและ UTQ Online เพื่ออบรมครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านหันตะเภาและโรงเรียนวัดหนองจอก เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 55 ได้ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และตรวจแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้(อ่านเพิ่มเติม)

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

การจัดการความรู้(KM)

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 148 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา