Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Resources

Home

 

 

สอบ O-NET   (31 มกราคม 2558)

เหลือเวลาอีก

 

วีดิทัศน์ คุมสอบ O NET57 P1: http://youtu.be/iWfhYlA1QbA

  วีดิทัศน์ คุมสอบ O NET57 P2: http://youtu.be/MVqoDuhw6rw 

 

อบรมโทรทัศน์ครูและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ บ้านแม่คะเมย

กลุ่มงานส่งเสร้มและพัฒนาสื่อฯ นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากรอบรมการใช้สื่อโทรทัศน์ครูโรงเรียนบ้านแม่คะเมย วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยแนะนำวิธีการสมัคร การดูคลิปสื่อตามสาระ การแสดงความคิดเห็น  และได้ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ สอนวิธีการGhost วินโดว์ที่มีระบบปฏิบัติการครบและลงโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถลงระบบใหม่ได้ 11 เครื่อง(อ่านเพิ่มเติม)

 

การอบรม cned school server

การฝึกอบรมการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านภาษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ CNED SCHOOL SERVER : PRACHOOM SCHOOL SERVER ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครู TEACHER CAMP อ.เชียงของ จ.เชียงราย  โดยมีท่านรองประชุม  แรงกสิกรณ์ เป็นวิทยากรให้การอบรม

 

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน(English Summer Camp)

 สพป.เพชรบุรี 2 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน(English Summer Camp)สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-6 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคา 2555 ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎเพชรบุรี กำหนดให้ทุกโรงเรียนส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมโรงละ 2 คน นายบุญรอด จงมุม รองผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานเปิดค่าย แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน วิทยากรเป็นเครือข่ายครูแกนนำภาษาอังกฤษ

 

อบรมสร้างเครือข่ายโทรทัศน์ครู (ปฐมวัย)

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์ด้วยระบบโทรทัศน์ครู โดยมีระยะเวลาการอบรม 1 วัน ณ.ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (vdo conference) จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 15-20 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เมษายน 2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 กลุ่มครูผู้สอนระดับปฐมวัย ได้เข้าร่วมการอบรม บรรยายกาศการอบรมเป็นไปด้วยดี ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเว็บโทรทัศน์ครู และสามารถเลื่อนระดับเป็นสมาชิกเครือข่ายได้ทุกคน

 

อบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สพป.เพชรบุรี เขต2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอกจิตร์  ศิรธรานนท์  รองเลขาธิการหอการค้าไทย อ.จันทรา  ตันติพงศานุรักษ์  และอาจารย์ชยพร  กระต่ายทอง จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เตรียมความพร้อมใช้สื่อออนไลน์ ร.ร.บ้านหันตะเภา-วัดหนองจอก

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี ได้ไปนิเทศเตรียมความพร้อมการใช้สื่อออนไลน์ การใช้สื่อโทรทัศน์ครูและ UTQ Online เพื่ออบรมครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านหันตะเภาและโรงเรียนวัดหนองจอก เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 55 ได้ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และตรวจแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้(อ่านเพิ่มเติม)

 

การอบรมเชิงปฏิบัตธรรม ผอ.สพป.สพม.สวนพนาวัฐ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่  25-27 เมษายน 2555 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพนาวัฒน์  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  โดยท่านรองประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม มีภาพทิวทัศน์ที่งามๆ ภาพการปฏิบัติกิจกรรม ที่น่าสนใจต่อการนำไปประพฤติปฏิบัตในโอกาสข้างหน้าต่อไป

 

กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี 2 ศึกษาดูงาน

กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี 2 ได้ศึกษาดูงานสพป.หนองคาย 1 และ ขอนแก่น 5 วันที่ 3-4 พ.ค.55 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานที่ดีด้านการนิเทศ มาปรับปรุงพัฒนาการนิเทศของสพป.เพชรบุรี2 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การนี้ ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ รองประชุม แรงกสิกรณ์ รองบุญรอด จงมุม ร่วมคณะครั้งนี้ด้วย

 

ศึกษาดูงานเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

 กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี 2 โดย ศน.ไฉน ยังละออ นำคณะศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนศึกษาดูงานเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 5-8 เมษายน 2555 มีผู้ร่วมเดินทาง 19 คน ศึกษานิเทศก์ 10 คน ครู 9 คน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเมืองบาหลี ศึกษาการเรียนการสอนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับประโยชน์หลายประการทั้งด้านการศึกษาและแหล่งวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนค่านิยมของชนชาวพื้นเมือง

 

พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินการอ่านออกและคิดคำนวณ ชั้น ป.1

 สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอน ชั้น ป.1 และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่สามารถผ่านการประเมินการอ่านออก เขียนได้ และคิดคำนวณ ได้ระดับดีมาก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555และ ต่อด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการและเทคนิคต่างๆในการสอนการอ่าน ของครูชั้นป.1 โดยกิจกรรมจัดในช่วงภาคบ่าย ตั้งแต่ เวลา 13.00 น ส่วนในภาคเช้าเป็นพิธีทำบุญและมอบอาคารวิวิตสมาจาร(หลวงพ่อผล)

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

การจัดการความรู้(KM)

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา