Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปี 2012

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปี 2012 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 ณ แก่งกระจาน ลาวรรณ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน  กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้น ม.1 นายยรรยง เจริญศรี รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานพิธีเปิดค่าย โดยกิจกรรมแบ่งเป็นฐาน 9 ฐาน มีวิทยากรจากครูสอนภาษาอังกฤษฐานละ 2 คน เพื่อฝึกประสบการณ์และทำกิจกรรม โดยนักเรียนพักค้างคืนที่ค่าย

 

อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อฯศูนย์อำเภอแก่งกระจาน

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน อ.ก่งกระจาน จัดอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อฯ วันที่ 7-8 มิ.ย. 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย วิทยากรคือ ครูอภิญญา กลิ่นดี ครูอรพิณ ประดับมุกข์ ครูชนากานต์ วรรณขำและครูยุพดี ว่องไว ศึกษานิเทศกลุ่มงานสื่อฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี เข้าร่วมแนะนำการอบรมในครั้งนี้(อ่านเพิ่มเติม)

 

English Summer Camp สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 อำเภอท่ายาง

นายสุรจิต สุขกันตะ รองฯ ผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2555 (English Summer Camp 2012) ณ วัดเขาปากช่อง ซึ่งดำเนินการโดยโรงเรียนบ้านหนองโรง ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ERIC NETWORK) อำเภอท่ายาง ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2555 มีนักเรียนชั้น ป.4-6 จากโรงเรียนในเขต อ.ท่ายาง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

 

ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านหนองมะกอก

 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก ได้ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้พร้อมใช้ในการเรียนการสอน มีนายอำพล หิ่นเก่า นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษนิเทศก สพป.เพชรบุรี2 ช่วยดำเนินการซ่อมบำรุง ด้วยการ Ghost วินโดว์พร้อมโปรแกรมใหม่ จำนวน 13 เครื่อง ปรับแต่งระบบปฏิบัติการและลงโปรแกรมคลุมลูกข่าย แนะนำผู้บริหารและครูผู้สอนให้สามารถใช้โปรแกรม การดูแลรักษา ตลอดจนการล็อคและปลดล็อคป้องกันระบบให้คงสภาพเหมือนเดิม(อ่านเพิ่มเติม)

 

English Summer Camp 2012 อำเภอแก่งกระจาน

 นายชุมพล วีระไพศาล รองฯผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2555 (English Summer Camp 2012) ณ ร.ร.บ้านหนองหงษ์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ERIC NETWORK) อ.แก่งกระจาน ซึ่งจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (English Summer Camp 2012) ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2555

 

กลุ่มงานสื่อฯเยี่ยมบ้านนักเรียน ร.ร.บ้านพุเข็ม

กลุ่มงานสื่อฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกับคณะครู ร.ร.บ้านพุเข็ม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ การเดินทางและเป็นการพบผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาจัดเก็บในระบบดูแลนักเรียน รอรับการช่วยเหลือต่อไป พบว่าทุกครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ยากไร้ ขาดแคลน การกินอยู่หลับนอนน่าสงสารมาก โดยเฉพาะการเดินทางมาโรงเรียนต้องนั่งเรือ 2 ต่อ ระยะทาง 15 กม. แล้วเดินขึ้นฝั่งมาโรงเรียนอีกเกือบ 1 กม.

 

ประชุมครูปฐมวัยศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน

ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน ได้จัดให้มีการประชุมครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ หลักสูตรของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อให้โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพตรงตามหลักสูตร ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านวังนางนวล

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี่เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กทม. โดยมี นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ นายคณิต พ่วงทอง นางเสาวณีย์ พ่วงทอง จากโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

English Summer Camp 2012 ชั้น ป.4-6 อำเภอบ้านลาด

 นายชุมพล วีระไพศาล รองฯ ผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2555 (English Summer Camp 2012) ณ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ERIC NETWORK) อำเภอบ้านลาด ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 มีนักเรียนชั้น ป.4-6 จากโรงเรียนในเขต อ.บ้านลาด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 194 คน

 

English Summer Camp สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 อำเภอชะอำ

ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ERIC NETWORK) อ.ชะอำ จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2555 (English Summer Camp 2012) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 ณ ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย มีนักเรียนชั้น ป. 4-6 จากโรงเรียนในเขต อ.ชะอำ เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 100 คน โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา