Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

อบรมแท็บเล็ตรุ่นที่ 4 (ครู ป. 1 และครูไอซีที่ รุ่นที่ 2 )

การอบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 4 (ครูป.1และครูไอซีที รุ่น 2) วันที่ 24-26 ก.ย. 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ รองประชุม แรงกสิกร ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรม จากร.ร.สังกัดสพป.พบ.2 ,ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์, ร.ร.สังกัดเทศบาล และ ร.ร.สังกัดเอกชน รวมผู้เข้าอบรม 150 คน

 

พัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่และรายงานการจัดการศึกษา ปี2555

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศแนวใหม่ ปีงบ 2555 วันที่ 17-18ก.ย.2555 ณ บ้านปลาทับทิม รีสอร์ท อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 2555 การวางแผนการนิเทศปี2556 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ทุกคน ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ รองประชุม แรงกสิกรณ์ รองบุญรอด จงมุม และคณะกรรมการ กตปน.เขตพื้นที่

 

อบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่1 ศึกษานิเทศก์

สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา รุ่นที่ 1 ให้ศึกษานิเทศก์ วันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข เพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมให้กับผู้อำนวยการและครูผู้สอน ป.1 ต่อไป วิทยากร ได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า ศน.สุรจิตร เรืองศรี ศน.เอกลักษณ์ พุดเหียง

 

สพป.เพชรบุรี เขต2 แจกแท็บเล็ตล็อตแรก 42 โรงเรียน

สพป.เพชรบุรี เขต 2 แจกแท็บเล็ตล็อตแรก จำนวน 1013 เครื่อง ให้กับ 42โรงเรียน เมื่อวันที่ 3กันยายน 2555 โดยมีรองประชุม แรงกสิกร เป็นประธาน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ Advice ของบริษัทผู้จำหน่ายร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ช่วยชี้แนะวิธีการตรวจเช็คเครื่องให้กับครูที่มารับเครื่องและช่วยกับเช็คหากพบเครื่องใดผิดปกติก็สามารถคืนและเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลย

 

อบรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดอบรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถึประชาธิปไตย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดย ศน.วัฒนา เมืองงาม และ ศน.สุรจิตร เรืองศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้รับความรู้ความเข้าใจ มีเทคนิควิธีการในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในการจัดการเรียนการสอน

 

อบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 3 ครู ป.1และครูไอซีที

การอบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) รุ่นที่ 3 ครูป.1และครูไอซีที วันที่ 19-21 ก.ย. 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง มีผู้เข้าอบรม 150 คน ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้ได้ยืมแท็บเล็ตของ ร.ร.บ้านท่ายางฯ มาให้ผู้อบรมใช้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

อบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)รุ่นที่ 2 ผอ.โรงเรียน

การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา รุ่นที่ 2 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนของสพป.เพชรบุรีเขต 2,ร.ร.สังกัดเทศบาล ,ร.ร.ศึกษาสงเคราาะห์และร.ร.ตำรวจตะเวนชายแดน วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข เพื่อนำโยบายและภาระกิจที่ต้องนำไปปฏิบัติให้การสนับสนุนการใช้ของครู ต่อไป และได้เรียนรู้การใช้เครื่อง การตั้งค่า ตลอดจนเนื้อหาสาระที่ใช้ในการเรียนการสอน วิทยากร ได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า ศน.สุรจิตร เรืองศรี

 

กิจกรรมการศึกษาดูงานชมรมครูปฐมวัย

ชมรมครูการศึกษาปฐม สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดกิจกรรมนิเทศติดตามและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ศึกษาดูงาน ร.ร.เชือกหม้วยวิทยาและร.ร.อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต1 เมื่อ 22-26 สิงหาคม 2555 ผู้ร่วมคณะครั้งนี้ประกอบด้วยครูปฐมวัยจำนวน 38 คนทุกคนสมัครใจและออกค่าใช้จ่ายเอง โดยมีศน.อุไร แจ่มจันทร์ ดูแลและประสานงาน

 

ครูปฐมวัยอบรมการประยุกใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะฯ

สพป.เพชรบุรี เขต2 ร่วมกับสยามอินโนเวชั่น จัดอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการความคิดทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย วันที่ 1 ก.ย. 2555 ณ ห้องประชุมร.ร.บ้านท่ายาง มีครูเข้าร่วมอบรม 180 คน  โดยมี ศน.อุไร แจ่มจันทร์ และชมรมครูปฐมวัย ช่วยกันประสานงาน

 

อบรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้

กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดย ศน.วัฒนา เมืองงาม และ ศน.สุรจิตร เรืองศรี

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 243 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213