Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Resources

Home

 

สอบ O-NET   (31 มกราคม 2558)

เหลือเวลาอีก

...................................................................................

 

พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินการอ่านออกและคิดคำนวณ ชั้น ป.1

 สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอน ชั้น ป.1 และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่สามารถผ่านการประเมินการอ่านออก เขียนได้ และคิดคำนวณ ได้ระดับดีมาก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555และ ต่อด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการและเทคนิคต่างๆในการสอนการอ่าน ของครูชั้นป.1 โดยกิจกรรมจัดในช่วงภาคบ่าย ตั้งแต่ เวลา 13.00 น ส่วนในภาคเช้าเป็นพิธีทำบุญและมอบอาคารวิวิตสมาจาร(หลวงพ่อผล)

 

การนิเทศและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ กลุ่มนิเทศฯ สพป.พบ.เขต 2 ได้มานิเทศ และการพัฒนการสืบค้นความรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้กับโรงเรียนวัดมาบปลาเค้า โดยมีนักเรียนเข้ารับการนิเทศ 10 คน ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 1 ท่าน ผู้อำนวยการและคณะครูได้เข้าร่วมการนิเทศในครั้งนี้ โดยมี ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นผู้ให้การนิเทศในวัน ที่ 1 มีนาคม 2555

 

ตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 4

กลุ่มนิเทศฯสพป.พบ.2 ร่วมกับ อบจ.เพชรบุรี และร้านวิชญศึกษา จัดมหกรรมตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัยครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. 2555 ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ โดยในวันที่ 24 ก.พ. เป็นวันเปิดงาน นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดงาน หลังพิธีเปิดมีการแสดงฮูลาฮูปของครูและนักเรียนปฐมวัยจาก 18 ศูนย์แสดงโชว์ให้ชม ภายในบริเวณงานมีนิทัศน์การผลงานของนักเรียนปฐมวัยจากทุกศูนย์เครือข่ายนำมาแสดงอย่างหลากหลาย บนเวทีมีการแสดงของนักเรียนปฐมวัยของทุกศูนย์เครื่อข่าย สร้างความตื่นตาตื่นใจและความสนุกสนานให้กับผู้มาชมเป็นอย่างมาก

 

ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อม O-NET ศูนย์เครือข่ายวังทอง

โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายวังทอง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จัดค่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ไทย คณิต  สังคม และอังกฤษ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ.55 ณ ร.ร.บ้านแหลมทอง นายยรรรยงค์ เจริญศรี รอง ผอ.สพป.พบ. 2 เป็นประธานในพิธี นายช่อฉัตร ไชยสมนึก และนางน้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด ศน.สพป.พบ. 2 ร่วมเป็นวิทยากร

 

ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการ ศูนย์เครือข่ายวังทอง

คณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายวังทอง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน / โครงการของศูนย์เครือข่าย โดยมี นายชุมพล วีระไพศาล รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน นายช่อฉัตร ไชยสมนึก ศึกษานิเทศก์ สพป.พบ.2 ร่วมเป็นคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง อำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี

 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตั้งคณะอนุกรรมการ กำกับ ติดตาม ดูแลการประเมินคุณภาพการศึกษาขชั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนทุกคน ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 โดยมีคณะศึกษานิเทศ ได้ออก กำกับ ติดตาม ดูแลการประเมินคุณภาพ ในศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นสิทไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ

 

การสร้างประสบการณ์การใช้นิทานบูรณาการ

การอบรมครูระดับปฐมวัย เรื่องการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้นิทานบูรณาการ จัดเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2555 ต่อเนื่องจากตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัยครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านท่ายางฯ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักพิมพ์แปลน ฟอร์ คิดส์ โดยการประสานงานจากร้ายวิชญศึกษา เพชรบุรี  จัดหาวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย คือ รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  มาเป็นวิทยากร โดยมีศน.อุไร แจ่มจันทร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET

กลุ่มนิเทศฯ สพป.พบ.2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)โดยจัดประชุมตัวแทนศูนย์สอบวันที่ 21 ก.พ. 55 และคณะอนุกรรมการดำเนินการทดสอบ วันที่ 22 ก.พ. 55 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม นายอุดม เทศนุ่ม หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการทดสอบให้ถูกต้อง เรียบร้อย ยุติธรรม

 

ประชุมจัดทำแผนงาน / โครงการ ศูนย์เครือข่ายสามัคคีสี่ตำบล

คณะผู้บริหาร ศูนย์เครือข่ายสามัคคีสี่ตำบล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ประชุมเพื่อจัดทำแผนงาน / โครงการ ของศูนย์เครือข่าย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด โดยมี นายชุมพล วีระไพศาล รอง ผอ.สพป.พบ. 2 เป็นประธาน นางน้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด และนายช่อฉัตร ไชยสมนึก ศน.สพป.พบ. 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุม

 

นิเทศการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดเขากระจิว

นิเทศการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดเขากระจิว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี ได้แนะนำการปลดล็อคโปรแกรม Deepfreezeเพื่อลงโปรแกรม FlipAlbum ใช้สร้าง E-Book และลงโปรแกรมอื่นๆ ให้กับครูวิเชียร เนตรแตง เพื่อใช้สอนให้กับนักเรียนต่อไป

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

การจัดการความรู้(KM)

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา