Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

 

 

 

    

อบรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดอบรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถึประชาธิปไตย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดย ศน.วัฒนา เมืองงาม และ ศน.สุรจิตร เรืองศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้รับความรู้ความเข้าใจ มีเทคนิควิธีการในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในการจัดการเรียนการสอน

 

ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ร.ร.บ้านซ่อง

กลุ่มนิเทศฯ นำโดย ผอ.อุดม เทศนุ่ม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ร.ร.บ้านซ่อง วันที่ 24 ส.ค.2555 เพื่อให้ครูทุกคนวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับชั้น ในสาระการเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ

 

อบรมครู กพอ.ประดิษฐ์กรอบรูปจากแผ่นซีดี

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ สพป.เพชรบุรีเขต2 จัดอบรมปฏิบัตการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานอาชีพของผู้เรียน วันที่ 30-31 ก.ค. 55  ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยวิทยากร ศน.พุทธิยา พันแสง จากสพป.ประจวบฯเขต 2 ที่มีผลงานการเป็นวิทยากรด้านการประดิษฐ์สื่อจากวัสดุแผ่นซีดี เป็นกรอบรูปและกล่องเครื่องใช้ต่างๆ

 

ค่ายวิชาการแบบเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.6

นายประชุม แรงกสิกรณ์ พร้อมด้วย นายบุญรอด จงมุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการแบบเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ แก่งกระจาน ลาวรรณ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี ศึกษานิเทศก์และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับเขตพื้นที่

 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสำนักงานเขตฯ วันที่ 25 ก.ค. 2555  ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านท่ายางฯ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  ประธานศูนย์เครือข่าย 18 ศูนย์ และศึกษานิเทศก์  วิทยากรได้แก่ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ. โดยมีผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรม

 

อบรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้

กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดย ศน.วัฒนา เมืองงาม และ ศน.สุรจิตร เรืองศรี

 

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ

โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ ได้จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนโดยมีโรงเรียนวัดท่าศาลารามและโรงเรียนวัดจันทาราม อ.บ้านลาด เข้าร่วมการพัฒนาเว็บไซต์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2555 ที่ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ โดย ศน.สุรจิตร เรืองศรี  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้มาเป็นวิทยากร โดยมี ผอ.อำพล  แสงอาทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กรุ คอยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

 

ค่ายวิชาการแบบเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ อ.ท่ายาง และ อ.ชะอำ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จัดโครงการค่ายวิชาการแบบเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ แก่งกระจาน ลาวรรณ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี นายประดิษฐ์ สีสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโรง เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ O-NET สำหรับครู ป6. และ ม.3

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับครู ป. 6 และ ม.3 วันที่ 26 ก.ค. 2555 ณ แก่งกระจานลาวรรณ์รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ O-NET  มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน150 คน  โดยมี ศน.ไฉน ยังละออ และศน.ชุติมา กอวชิรพันธ์ พร้อมคณะทีมงานครูแกนนำภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากร

 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 23-24 ก.ค. 2555  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) มีครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องและเครือข่ายเข้าอบรม จำนวน 100 คน วิทยากรจากครูแกนนำ จำนวน 10 คน เพื่อนำความรู้ใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาการเรียนการสอน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 158 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213