Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

    

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยศน.อุไร แจ่มจันทร์ ผู้ดูแลงานปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด วันที่ 23 มิ.ย. 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) มีครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรม 205 คน วิทยากรคือนายประจิม สร้อยสุวรรณ สาระการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครูปฐมวัยสู่อาเซี่ยน

 

ค่ายคณิตศาสตร์ศูนย์สองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง

ศูนย์สองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ เป็นนักเรียนชั้น ป.6 จาก 7 โรงเรียนของศูนย์ฯ กิจกรรมจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน วิทยากรเป็นคณะครูจากศูนย์เครือข่าย ผอ.ศรุต ไตรยุทธพิชัย ประธานศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน

 

อบรมพัฒนาบุคลากรการด้านใช้สื่อออนไลน์ศูนย์ทุ่งขาม

ศูนย์เครือข่ายทุ่งขาม จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านท่ายางฯ วันที่ 5-7 ก.ค. 55 เนื้อหาด้านการสืบค้นข้อมูล การใช้กระดานสนทนา การพัฒนาความรู้จากระบบUTQ และโทรทัศน์ครู และการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(eBook)วิทยากรโดยนายอำพล หิ่นเก่า นายสุรจิตร เรืองศรี นายเอกลักษณ์ พุดเหียง

 

อบรมการใช้สื่อออนไลน์บุคลากรศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน

 

ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน โดยผอ.ถิ่น เทียนหอม ประธานศูนย์ฯ จัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์  การใช้กระดานสนทนาเพื่อสื่อสารระบบออนไลน์ ผ่านเว็บ http://www.kkc1.net วันที่ 28-29 มิ.ย. 55 ผู้เข้าอบรมครู 20 คน ผู้บริหาร 10 คน นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร

 

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปี 2012

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปี 2012 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 ณ แก่งกระจาน ลาวรรณ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน  กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้น ม.1 นายยรรยง เจริญศรี รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานพิธีเปิดค่าย โดยกิจกรรมแบ่งเป็นฐาน 9 ฐาน มีวิทยากรจากครูสอนภาษาอังกฤษฐานละ 2 คน เพื่อฝึกประสบการณ์และทำกิจกรรม โดยนักเรียนพักค้างคืนที่ค่าย

 

ชมรมครูปฐมวัยรวมใจพัฒนาโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านห้วยโสก

ชมรมครูปฐมวัย สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำโดย ศน.อุไร แจ่มจันทร์ พร้อมคณะตัวแทนชมรมครูปฐมวัย จำนวน 19 คน ได้ร่วมกันระดมความคิด บริจาคสิ่งของและเงินส่วนตัว เดินทางไปโรงเรียน ต.ช.ด.บ้านห้วยโสก วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.55 เพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำ จัดหาสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลและ ป.1 รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาเครื่องมือ เครื่องใช้และเสื้อผ้าให้นักเรียน

 

อบรมการใช้สื่ออนไลน์นักเรียนศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน

ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจานจัดโครงการอบรมพัฒนาด้านการใช้สื่อออนไลน์ให้กับนักเรียน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.แก่งกระจานวิทยา วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555 มีนักเรียน เข้าร่วมอบรม 30 คน ระดับชั้น ป.4-6 วิทยากรอบรมนายอำพล หิ่นเก่า นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2

 

ศึกษานิเทศก์อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)

สพป.เพชรบุรี 2 ส่งศึกษานิเทศก์ 3 คน เข้าอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ณ โรงแรมแกรนไชน่า ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ วันที่ 30 มิ.ย.-4 ก.ค 55 ประกอบด้วยนายอำพล หิ่นเก่า นายสุรจิตร เรืองศรี นายเอกลักษณ์ พุดเหียง เพื่อนำความรู้มาอบรมครู ป.1 ทุกโรงเรียนต่อไป

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดอบอบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง มีครูสอนสังคมฯระดับชั้น ป.6 เข้าอบรม 126 คน วิทยากรคือนายประทีป เมืองงาม ผอ.ร.ร.บ้านต้นเกตุ และ อ.ชัยรัตน์ โตสุวรรณ จากม.ศิลปรากร รองยรรยง เจริญศรี เป็นประธานเปิดการอบรม ศน.วัฒนา เมืองงาม ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

กลุ่มงานสื่อฯเยี่ยมบ้านนักเรียน ร.ร.บ้านพุเข็ม

กลุ่มงานสื่อฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกับคณะครู ร.ร.บ้านพุเข็ม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ การเดินทางและเป็นการพบผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาจัดเก็บในระบบดูแลนักเรียน รอรับการช่วยเหลือต่อไป พบว่าทุกครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ยากไร้ ขาดแคลน การกินอยู่หลับนอนน่าสงสารมาก โดยเฉพาะการเดินทางมาโรงเรียนต้องนั่งเรือ 2 ต่อ ระยะทาง 15 กม. แล้วเดินขึ้นฝั่งมาโรงเรียนอีกเกือบ 1 กม.

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา