Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

การอบรมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

การอบรม "โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ และศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ผูู้เข้าอบรมจาก สพป.เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบฯ เขต1-2 , สพม.10 , กศน., อาชีวศึกษา, สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวม 70 คน โดยมีนายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผอ.สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. เป็นประธานการอบรม

 

ประชุมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิ.ย 59 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  โรงเรียนเป้าหมายการพัฒนา จำนวน 17 โรงเรียน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกโรงเรียน

 

วางแผนเตรียมการประชุมครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่

วันที่ 6 มิ.ย. 59 คณะกรรมการโดยกลุ่มนิเทศฯเป็นผู้ประสาน ได้นัดประชุมวางแผนฯเตรียมการประชุมครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ของสพป.เพชรบุรี 2 ในวันที่ 7-8 มิ.ย. 59  ณ โรงเรียนบ้านหนองยาว ขอขอบคุณผอ.บำเพ็ญ ปานมณี และผอ.วิทยา อินทร์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นทีมงานและเป็นโรงเรียนที่ต้องให้ครูไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

 

ประชุมการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)” วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกษมฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ผู้เข้าประชุมคือผอ.โรงเรียนกับครูวิชาการ จำนวน 126 โรงเรียน โดยมีรองฯประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธานฯ ขอขอบคุณทีมวิทยากรนำโดยผอ.วิทยา อินทร์สวัสดิ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ที่มาจัดบูทพร้อมนำเสนอแนวทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21

 

นิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ,O-net บ้านป่าเด็ง

วันที่ 13 ม.ค. 2559 กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี 2 ได้นิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมิน NT ป.3 และ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2558 โดยร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินของนักเรียนในปีที่ผ่านมา(ป.2,ป.5) ดูจุดอ่อนจุดแข็งตามมาตฐานที่มีการประเมิน เพื่อหาวิธีการแก้ไขพัฒนาให้ตรงประเด็น

 

แข่งขันทักษะภาษาไทยเ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพรงเจริญพระชนมพรรษา๗รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เพื่อคัดตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันระดับชาติต่อไป

 

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ช่วย,บุคลากรวิทย์-คณิต

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย บุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.พบ.2 วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ครูผู้เข้าพัฒนาจำนวน 103 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ผอ.บำเพ็ญ ปานมะณี พร้อมคณะครู ทีมงานศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยให้ศึกษาเอกสาร/สื่อการสอน/วิธีการจัดการเรียนการสอนจากสถานการณ์จริงในห้องเรียน

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียน

การอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี 2เพื่อให้รู้และเข้าใจการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของต้นสังกัด วันที่ 30-31 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมเกษมฯ ผู้เข้าอบรมจำนวน 48 คน วิทยากรโดยตัวแทนผอ.โรงเรียน 4 อำเภอ และทีมศึกษานิเทศก์

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และกรรมการควบคุมนักเรียนไปสนามสอบ

 

ประชุมปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

สพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 15-16 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษมฯ  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการและครูโรงเรียนแกนนำจำนวน 15 โรง การนี้ ผอ.วินัย คุณวุฒิ, รองฯประชุม แรงกสิกร และศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมประชุมด้วย

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 309 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213