Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

CB not installed

สารสนเทศอาเซียน

 

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

นิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ,O-net บ้านป่าเด็ง

วันที่ 13 ม.ค. 2559 กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี 2 ได้นิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมิน NT ป.3 และ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2558 โดยร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินของนักเรียนในปีที่ผ่านมา(ป.2,ป.5) ดูจุดอ่อนจุดแข็งตามมาตฐานที่มีการประเมิน เพื่อหาวิธีการแก้ไขพัฒนาให้ตรงประเด็น

 

อบรมปฏิบัติการโปรแกรม SchoolMIS

กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลผลการเรียนโดยโปรแกรม SchoolMIS  วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง   นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ  วิทยากรโดย ศน.จุรีพร แจ้งธรรมมาและนายสรายุทธ อนันตศิริ ครู รร.บ้านท่ายางฯ

 

ประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการสอบ PISA

สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพการเรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) วันที่ 18-19 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายสุรจิตร สุขกันตะ รองฯผอ.พบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุม วิทยากรให้ความรู้โดยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหาร และครูโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ 4 คน เพื่อนำความรู้ไปแนะนำนักเรียนชั้น ม.3 ต่อไป

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน “ภาษาพม่า”

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มสาระสังคมฯจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน “ภาษาพม่า” ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน วิทยากรที่ให้ความรู้โดย Mr. Zar Ni Aung Tun (San)ครูสอนภาษาพม่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

การอบการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มนิเทศติดตามฯ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค 2558 ณ แก่งกระจานลาวรรณรีสอร์ท นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสาระการเรียนวิทยาศาสตร์กับการพัฒนากระบวนการคิดการสำรวจตรวจสอบเพื่อการค้นพบและการแก้ปัญหาให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียนตัวแทนในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 24 โรงเรียน

 

ประชุมปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

สพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 15-16 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษมฯ  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการและครูโรงเรียนแกนนำจำนวน 15 โรง การนี้ ผอ.วินัย คุณวุฒิ, รองฯประชุม แรงกสิกร และศึกษานิเทศก์ทุกคนร่วมประชุมด้วย

 

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม เกษม กลั่นยิ่ง โดยใช้ชื่องานว่า"รวมพลังสร้างคนดี ทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน"โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม รุ่นปี 58 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ให้ความกรุณามาเป็นประธานพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมโครงงานคุณธรรมของนักเรียน  การนี้คุณหญิงกษมา วรวรรอยุธยา พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมด้วย

 

การจัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินฯ การจัดการศึกษา

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา วันที่ 2 และ 6 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการนิเทศติดตามและประเมินการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

 

อบรมทางไกล "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี"

สพป.เพชรบุรี เขต 2 อบรมทางไกล "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1ปี" ผ่านระบบ BBL Report ตามนโยบายรัฐบาลให้นักเรียนชั้น ป.1 เมื่อเรียนจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ห้องเกษม กลั่นยิ่ง วันที่ 23-24 พ.ค. 2558 วิทยากรต้นทางคือ อ.พรพิไล เลิศวิชา ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนชั้น ป.1 โดยวันแรกจำนวน 190 คน วันที่สองจำนวน 305 คน

 

ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการสอนสองภาษาครูป.2, 5 ระดับภูมิภาค

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้รับมอบให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา(English Bilingual Education: EBE)ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)
วันที่ 19-27 เมษายน 2558  ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ดร.ประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุม มีครูโรงเรียนในโครงการเขตภาคกลาง เข้าร่วมอบรม จำนวน  271 คน วิทยากรจากซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ se-edbookcenter

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 172 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213