Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

 

 

 

    

อบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน “ภาษาพม่า”

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มสาระสังคมฯจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน “ภาษาพม่า” ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน วิทยากรที่ให้ความรู้โดย Mr. Zar Ni Aung Tun (San)ครูสอนภาษาพม่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

การอบการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มนิเทศติดตามฯ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค 2558 ณ แก่งกระจานลาวรรณรีสอร์ท นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสาระการเรียนวิทยาศาสตร์กับการพัฒนากระบวนการคิดการสำรวจตรวจสอบเพื่อการค้นพบและการแก้ปัญหาให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียนตัวแทนในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 24 โรงเรียน

 

อบรมการใช้สื่อ ICT พัฒนาการเรียนการสอนครูระดับปฐมวัย

5 มี.ค. 58 เป็นวันที่สองของงานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัยครั้งที่ 7 เป็นการอบรมการใช้สื่อ ICT พัฒนาการเรียนการสอนครูระดับปฐมวัย โดยการใช้อุปกรณ์ WiFi Display Box และ WiFi Display Android เป็นสื่อเพื่อใช้นำเสนอ Application ที่เป็นสื่อระดับอนุบาล พร้อมฝึกปฏิบัติวิธีติดตั้งและการเลือกใช้ Application ขอชื่นชมผู้เข้าอบรมทุกคนที่มีความตั้งใจและพยายามเรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ บรรยากาศดีมาก ชื่นใจจริงๆ ขอให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดความชำนาญเพื่อนำไปพัฒนานักเรียนต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS ปีการศึกษา 2557

 

สพป.เพชรบุรี2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีผอ.วินัย คุณวุฒิ เป็นประธานฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและครูวิชาการประจำสนามสอบ เพื่อนำแนวทางปฏิบัติไปสู่สนามสอบในวันที่ 5 มี.ค.258 ต่อไป

 

ประชุมผู้สังเกตการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรีเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดการประชุมผู้สังเกตการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และครูที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดการประเมินต่อไป

 

อบรมทางไกล "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี"

สพป.เพชรบุรี เขต 2 อบรมทางไกล "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1ปี" ผ่านระบบ BBL Report ตามนโยบายรัฐบาลให้นักเรียนชั้น ป.1 เมื่อเรียนจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ห้องเกษม กลั่นยิ่ง วันที่ 23-24 พ.ค. 2558 วิทยากรต้นทางคือ อ.พรพิไล เลิศวิชา ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนชั้น ป.1 โดยวันแรกจำนวน 190 คน วันที่สองจำนวน 305 คน

 

ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการสอนสองภาษาครูป.2, 5 ระดับภูมิภาค

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้รับมอบให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา(English Bilingual Education: EBE)ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)
วันที่ 19-27 เมษายน 2558  ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ดร.ประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุม มีครูโรงเรียนในโครงการเขตภาคกลาง เข้าร่วมอบรม จำนวน  271 คน วิทยากรจากซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ se-edbookcenter

 

กิจกรรมงาน ตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 7

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกับ อบจ.เพชรบุรี และชมรมครูปฐมวัย จัดกิจกรรมงานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 7 วันที่ 3-4 มี.ค.58 ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ โดยวันแรกเปิดงานด้วยกิจกรรมขบวนพาเหรดค่านิยม 12 ประการ หลังพิธีเปิดโดย คุณชัยยะ อังกินันท์ นายกอบจ.กับนายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นการแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละศูนย์เครือข่าย ชมการออกร้านผลงานของแต่ละศูนย์เครือข่ายพร้อมนำเสนอให้ผู้สนใจ ภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานดีเด่นของครูผู้สอน วันที่สองเป็นการอบรมให้ความรู้การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.เพชรบุรี ชมรมครูปฐมวัยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยครับ

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรี2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีรองฯประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำห้องสอบ เพื่อนำแนวทางปฏิบัติไปสู่สนามสอบต่อไป

 

ประชุมกรรมคุมสอบการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรีเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานฯ ผู้เข้าประชุมเป็นครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบระดับป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 187 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213