Get Adobe Flash player

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สมาชิกออนไลน์

None

Login Formสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

การใช้อุปกรณ์ต่อออกจอทีวีเพื่อการเรียนการสอนแท็บเล็ต

กลุ่มส่งเสริมสื่อฯสพป.เพชรบุรี 2 ได้ไปแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงแท็บเล็ตออกจอทีวีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลโดยใช้สื่อแท็บเล็ตให้กับ ร.ร.บ้านวังนางนวล และ ร.ร.ชลประทานแก่งกระจาน เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 56 พร้อมแนะนำวิธิการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง การเลือกใช้สื่อสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล การดาวน์โหลดและติดตั้งสื่อฯ ที่น่าสนใจ

 

กลุ่มนิเทศอบรมการปรับระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิเทศฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา เมื่อวันที่ 10 เมย 2556 ณ ห้องประชุมเ้พชรพัฒนา เพื่อให้ศึกษานิเทศทุกคนได้ปรับข้อมูลพื้นฐานของตนเอง และการบันทึกข้อมูลการนิเทศเข้าระบบเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศนฐ.)โดยมีนายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานฯ

 

ประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล บ้านห้วยกวางจริง

ร.ร.บ้านห้วยกวางจริง รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล จากคณะกรรมการ8ท่าน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่งมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผลการประเมินมติจากคณะกรรมการให้ร.ร.บ้านห้วยกวางจริง เป็นร.ร.ดีศรีตำบล ขอแสดงความยินดีและขอให้พัฒนาความดีนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

 

ปฏิบัติการใช้ผลสอบO-NETตัดสินการจบการศึกษาฯ

 สพป.พบ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาวันที่ 4-5 มี.ค. 2556 ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการอบรม มีการให้ความรู้การจัดทำคะแนน การสั่งซื้อ ปพ.และการทำข้อมูล ปพ.ในปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 2 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ วันละ 2 อำเภอ วิทยากรได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า ศน.จุรรพร แจ้งธรรมมา ครูกรองแก้ว ศุภอักษร และนางประกาย แสนกล้า

 

งานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 5

ชมรมครูปฐมวัย สพป.เพชรบุรี 2 จัดงานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 5 วันที่ 22-23 ก.พ. 2556 ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ ได้รับเกียรติจากนายชัยยะ อังกินันท์ นายกอบจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานร่วมกับนายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี 2 งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.เพชรบุรี ส่วนหนึ่งโดยการประสานงานของครูวิภา จันทร์ปรุง ประธานชมรม และจากการบริจาคของคณะครูในชมรม ด้านอาคารสถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ร.บ้านท่ายางฯ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศ ติดตามฯ

กลุ่มนิเทศติดตามฯสพป.เพชรบุรี2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวันที่ 29-30 เม.ย.2556 ณ แก่งกระจานลาวรรณ รีสอร์ท โดยมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.เขตพื้นที่ฯเป็นประธานเปิดการประชุม เป็นการนำผลการนิเทศโรงเรียน 11 ประเด็น วิเคราะห์สรุปผล รายงานผลและนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อไป

 

งานวิชาการเสริมพื้นฐานทักษะชีวิต บ้านท่าโล้

โรงเรียนบ้านท่าโล้ นำโดยผอ.สรรพสิทธิ์ บุญมา จัดงานวิชาการเสริมพื้นฐานทักษะชีวิต ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.56 นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ผอ.โรงเรียน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ชมการแสดงของนักเรียน นิทรรศการและกิจกรรมของนักเรียน หน่วยงานที่มาร่วมงาน

 

ประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล ชลประทานแก่งกระจาน

ร.ร.ชลประทานแก่งกระจาน รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล จากคณะกรรมการ8ท่าน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่งมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผลการประเมินมติจากคณะกรรมการให้ร.ร.ชลประธานแก่งกระจานเป็นร.ร.ดีศรีตำบล ขอแสดงความยินดีและขอให้พัฒนาความดีนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

 

ประเมินรับรองโรงเรียนดีศรีตำบล ร.ร.วัดวังไคร้

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดวังไคร้ สพป.พบ.2 ที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 1 มี.ค.56 จากคณะกรรมประเมินทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผลการประเมินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข โรงเรียนได้รับโล่ห์และป้ายโรงเรียนดีศรีตำบลไว้เป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้เนที่(LAS)

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมกรรมการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่(LAS) ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้  เพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบขั้นตอน พร้อมนำไปปฏิบัติดำเนินการสอบ ให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายสันติ  รุ่งสมัย

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายนิวัติ กำไลแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

ปฏิทินล่าสุด

No events

Who's Online

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา