Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Resources

Home

 

    

 

หนังสือแจ้งข่าว / เอกสารข้อมูล

 

yes โหลดหนงสือ BBL 7 เล่ม ของ อ.พรพิไล เลิศวิชา

yes บันทึกรายการถ่ายทอดสดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

     อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 15 พ.ค. 2558 https://youtu.be/qzA1L16DHxI

yes ปพ.1 ปรับค่าคะแนน O-net จากร้อยละ 20 เป็น 30

yes แบบรายงาน SAR ปีการศึกษา 2557

 

 

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ คิดคำนวณ

สพป.เพชรบุรี2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดอบรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ(Numeracy)วันที่ 17-18 ก.ค.2557 ณ ร.ร.เขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์)โดยมีรองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานเปิดฯ ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ป.3 จำนวน 125 คน วิทยากรได้แก่นายปฎล เปรมปรีดิ์ อดีตศน.สพป.พบ.1(คณะทำงานโครงการคณิตศาสตร์นานาชาติ สพฐ.)และคณะศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยทีมครูแกนนำคณิตศาสตร์ สพป.พบ.2

 

การแข่งขันทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีรองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขัน พาที สร้างสรรค์ และโต้วาที ภาษาอังกฤษ ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป

 

ตลาดนัดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ครั้งที่ 2

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดกิจกรรมตลาดนัด หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ วันที่ 4 ก.ค.2557 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร อ.ชะอำ โดยมีผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ของ 18 ศูนย์เครือข่ายและมีการแข่งขันประกอบอาหารจานเดียว ได้รับการสนับสนุนจากทุกศูนย์เครือข่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จัดโชว์ผลงานในเต็นท์แสดงสินค้าและจัดจำหน่ายให้กับผู้เข้าชม

 

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย"หนึ่งหน้าพาเก่ง"

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน"หนึ่งหน้าพาเก่ง" เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมร.ร.บ้านท่ายางฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือผอ.และครูผู้สอนภาษาไทย ป.1-3 (กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน 43 โรง วิยากรได้แก่ ผอ.วีรวิทย์ วรัทภูวพัสส์ และครูวริญญาภัทร์ วรัทภูวพัสส์ จากร.ร.อนุบาลไพโรจน์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนอ่านภาษาไทยระดับปฐมวัยและประถมศึกษาประสบผลสำเร็จมาแล้ว

 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2557

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดกิจกรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2557 "โครงการรักษ์ภาษาไทย" วันที่ 17 มิ.ย.2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง และ ร.ร.บ้านหนองแขม  การแข่งขันมี 6 กิจกรรมคือ เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3, เขียนเรียงความ ป.4-6, คัดลายมือ ป.1-3และ4-6, เขียนตามคำบอก ป.1-3และ4-6, แต่งกลอนสุภาพ ม.1-3, อ่านเอาเรื่อง(ย่อ/สรุปความ)ป.1-3และ4-6 มีนักเรียนที่คัดเลือกจาก 18 ศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 202 คน

 

ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในฯ

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีรองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมเป็นผู้ทรงคุณวุฒฺิที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการแต่งตั้งให้โดยเขตพื้นที่เพื่อให้ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แบ่งเป็น 27 ทีมๆละ 3 คน เพื่อรับหน้าที่ตามสถานที่และกำหนดเวลาตามได้รับมอบหมาย ต่อไป

 

อบรมเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซี่ยน วันที่ 5 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมร.ร.บ้านท่ายางฯ รองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรได้แก่ ศน.สุรจิตร เรืองศรี ศน.วัฒนา เมืองงาม และว่าที่ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย ผู้เข้าอบรมเป็นครูสอนสังคมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด

 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุติ

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาร ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 27 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมเกษมฯ รองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานการประชุม กลุ่มเป้าหมายเป็นผอ.โรงเรียนจาก 18 ศูนย์เครือข่าย ศูนย์ละ 3 คน เพื่อขยายจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิให้เพียงพอในการติดตาม ตรวจสอบฯ ต่อไป

 

ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมืองและการเรียนรู้เรื่องเงิน วันที่ 20 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง  การนี้รองฯนายนิวัฒิ กำไลแก้ว เป็นประธานเปิดค่าย มีนักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรม 102 คน วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ซึ่งมี 5 ฐาน เป็นครูสอนสาระสังคมระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด

 

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารขยายโอกาส ภาคกลาง รุ่นที่ 1

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(ขยายโอกาส)วันที่ 11-13 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 200 โรง นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ. เป็นประธานเปิดฯ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้หลายท่าน เช่น นายพิษณุ ตุลสุข(ผู้ตรวจราชการ ศธ.)นายสันติ รุ่งสมัย(ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2)นายพีระ รัตนวิจิตร(ผอ.สกบ.)ดร.สุชาติ ทรัพย์มาก(ผู้เชียวชาญใน สพฐ.)ดร.วิลาศ โลหิตกุล(ผอ.สมาคมพัมนาประชากรฯ) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา(ผู้ทรงคุณวุฒิใน สพฐ.)น.ส.ปนัดดา จรัสพิทยากุล(หน.ตรวจสอบภายใน)ดร.ปัญญา แก้วกียูร(ผู้ทรงคุณวุฒิใน กพฐ.)

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

การจัดการความรู้(KM)

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา