Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

 

 

 

    

กิจกรรมงาน ตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 7

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกับ อบจ.เพชรบุรี และชมรมครูปฐมวัย จัดกิจกรรมงานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 7 วันที่ 3-4 มี.ค.58 ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ โดยวันแรกเปิดงานด้วยกิจกรรมขบวนพาเหรดค่านิยม 12 ประการ หลังพิธีเปิดโดย คุณชัยยะ อังกินันท์ นายกอบจ.กับนายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นการแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละศูนย์เครือข่าย ชมการออกร้านผลงานของแต่ละศูนย์เครือข่ายพร้อมนำเสนอให้ผู้สนใจ ภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานดีเด่นของครูผู้สอน วันที่สองเป็นการอบรมให้ความรู้การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.เพชรบุรี ชมรมครูปฐมวัยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยครับ

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรี2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีรองฯประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำห้องสอบ เพื่อนำแนวทางปฏิบัติไปสู่สนามสอบต่อไป

 

ประชุมกรรมคุมสอบการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรีเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานฯ ผู้เข้าประชุมเป็นครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบระดับป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

 

นิเทศโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัดช่อม่วง

 

วันที่ 5 มกราคม 2558 ได้มานิเทศโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัดม่วงงาม โดยได้แนะนำการใช้ EDLTV ให้ครูสามารถติดตั้ง ใช้งาน ได้อย่างมีความชำนาญ และสามารถนำเอกสารมาพิมพ์เพื่อนำมาสอนนักเรียนได้ ที่สำคัญโรงเรียนวัดม่วงงามใช้ โน้ตบุ๊ครุ่น notebook transformer ซึ่งเป็นทั้ง Tablet และโน้ตบุ๊คไปพร้อมกัน ทันสมัยมากๆ สุดยอด

 

นิเทศการสอนหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดท่าขาม

ศน.วัฒนา เมืองงาม ได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมื พร้อมทั้งนโยบายค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และนโบายของผู้อำนวยการเขต สพป.พบ.๒ ที่โรงเรียนวัดท่าขาม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรม/โครงการรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS ปีการศึกษา 2557

 

สพป.เพชรบุรี2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีผอ.วินัย คุณวุฒิ เป็นประธานฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและครูวิชาการประจำสนามสอบ เพื่อนำแนวทางปฏิบัติไปสู่สนามสอบในวันที่ 5 มี.ค.258 ต่อไป

 

ประชุมผู้สังเกตการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรีเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดการประชุมผู้สังเกตการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และครูที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดการประเมินต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรีเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดการประเมินต่อไป

 

นิเทศโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านท่าเรือ

 

วันที่ 29 ธันวาคม 57 ได้มานิเทศโครงการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เข้าใจในตัวโครงการนี้ รู้ความสำคัญของโครงการที่พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมาให้ สามารถร้องเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปได้อย่างดี และจะตั้งศึกษาหาความรู้ในการเรียนทุกรายวิชา พร้อมได้แนะนำการดาวน์โหลดยูทููปเพื่อจัดการสอนเสริม

 

นิเทศการสอนหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดเชื่อนเพชร

ศน.วัฒนา  เมืองงาม ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ณ โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศดีมาก มีผลงานนักเรียนจากการเรียนการสอนอย่างชัดเจน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 147 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213