Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Resources

Home

อบรมเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซี่ยน วันที่ 5 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมร.ร.บ้านท่ายางฯ รองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรได้แก่ ศน.สุรจิตร เรืองศรี ศน.วัฒนา เมืองงาม และว่าที่ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย ผู้เข้าอบรมเป็นครูสอนสังคมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด

 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุติ

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาร ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 27 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมเกษมฯ รองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานการประชุม กลุ่มเป้าหมายเป็นผอ.โรงเรียนจาก 18 ศูนย์เครือข่าย ศูนย์ละ 3 คน เพื่อขยายจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิให้เพียงพอในการติดตาม ตรวจสอบฯ ต่อไป

 

ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมืองและการเรียนรู้เรื่องเงิน วันที่ 20 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง  การนี้รองฯนายนิวัฒิ กำไลแก้ว เป็นประธานเปิดค่าย มีนักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรม 102 คน วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ซึ่งมี 5 ฐาน เป็นครูสอนสาระสังคมระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด

 

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารขยายโอกาส ภาคกลาง รุ่นที่ 1

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(ขยายโอกาส)วันที่ 11-13 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 200 โรง นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ. เป็นประธานเปิดฯ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้หลายท่าน เช่น นายพิษณุ ตุลสุข(ผู้ตรวจราชการ ศธ.)นายสันติ รุ่งสมัย(ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2)นายพีระ รัตนวิจิตร(ผอ.สกบ.)ดร.สุชาติ ทรัพย์มาก(ผู้เชียวชาญใน สพฐ.)ดร.วิลาศ โลหิตกุล(ผอ.สมาคมพัมนาประชากรฯ) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา(ผู้ทรงคุณวุฒิใน สพฐ.)น.ส.ปนัดดา จรัสพิทยากุล(หน.ตรวจสอบภายใน)ดร.ปัญญา แก้วกียูร(ผู้ทรงคุณวุฒิใน กพฐ.)

 

ประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง

กลุ่มนิเทศฯ นำโดยนายนิวัตน์ กำไลแก้ว รองฯผอ.สพป.พบ.2 นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศน์ จัดการประชุมปฏิบัติการการนำผลการประเมินนักเรียน ปีการศึกษา 2556 มาใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับ ร.ร.บ้านป่าเด็ง วันที่ 5-6 มิ.ย. 2557 โดยร่วมกันวิคราะห์ผลการประเมินของทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ครูเสนอวิธีการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

 

ตลาดนัดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ครั้งที่ 2

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดกิจกรรมตลาดนัด หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ วันที่ 4 ก.ค.2557 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร อ.ชะอำ โดยมีผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ของ 18 ศูนย์เครือข่ายและมีการแข่งขันประกอบอาหารจานเดียว ได้รับการสนับสนุนจากทุกศูนย์เครือข่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จัดโชว์ผลงานในเต็นท์แสดงสินค้าและจัดจำหน่ายให้กับผู้เข้าชม

 

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย"หนึ่งหน้าพาเก่ง"

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน"หนึ่งหน้าพาเก่ง" เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมร.ร.บ้านท่ายางฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือผอ.และครูผู้สอนภาษาไทย ป.1-3 (กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน 43 โรง วิยากรได้แก่ ผอ.วีรวิทย์ วรัทภูวพัสส์ และครูวริญญาภัทร์ วรัทภูวพัสส์ จากร.ร.อนุบาลไพโรจน์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนอ่านภาษาไทยระดับปฐมวัยและประถมศึกษาประสบผลสำเร็จมาแล้ว

 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2557

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดกิจกรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2557 "โครงการรักษ์ภาษาไทย" วันที่ 17 มิ.ย.2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง และ ร.ร.บ้านหนองแขม  การแข่งขันมี 6 กิจกรรมคือ เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3, เขียนเรียงความ ป.4-6, คัดลายมือ ป.1-3และ4-6, เขียนตามคำบอก ป.1-3และ4-6, แต่งกลอนสุภาพ ม.1-3, อ่านเอาเรื่อง(ย่อ/สรุปความ)ป.1-3และ4-6 มีนักเรียนที่คัดเลือกจาก 18 ศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 202 คน

 

กลุ่มนิเทศฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก

นายนิวัตน์ กำไลแล้ว รองผอ.ฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม ร.ร. ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เพื่อนิเทศติดตามการเรียนการสอนและเป็นขวัญกำลังใจต่อคณะครูและนักเรียน ตามความพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพฯ พบว่านักเรียนมีระเบียบวินัย มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ นักเรียนบางส่วนพักค้างที่โรงเรียน มีครูคอยดูแลเป็นอย่างดี อาคารสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานอื่นสนับสนุนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์

 

กิจกรรมการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Oral Langqauge Teaching in the Classroom) วันที่ 29-31 พ.ค. 2557 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด การนี้นายนิวัติ กำไลแก้ว รองฯผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

การจัดการความรู้(KM)

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา