Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

CB not installed

สารสนเทศอาเซียน

 

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

นวัตกรรมหลักสูตรเร่งรัด 55 วัน อ่านออกเขียนได้ สพป.พบ.2

การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนวัดห้วยสือ

 

 

 

 

 

 

    

ประชุมกลุ่มนิเทศฯประจำเดือนกันยายน

วันที่ 20กันยายน 2554 นายอุดม เทศนุ่ม หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  ได้จัดให้มีการประชุมศึกษานิเทศประจำเดือนกันยายน เพื่อนิเทศ ติดตาม สรุปงาน โครงการ  วางแผนการทำงานร่วมคิดร่วมทำ แนวทางในการพัฒนางานในปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับภาระกิจของบุคคลากรของกลุ่มนิเทศฯ

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูทั้งระบบระดับปฐมวัย จ.เพชรบุรี

สพป.เพชรบุรี เขต1และ2 ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์เครือข่ายการพัฒนาวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพครู ระดับประถมวัย วันที่16-17 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายางฯ โดยนายเสน่ห์ เจรฺิญศักดิ์  ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านท่ายางฯ กล่าวรายงาน มีครูปฐมวัยทั้งสองเขตเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 250  คน

 

การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

 การอบรมเขิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายางฯ จำนวนครูผู้เข้าอบรม 75 คน  รองผอ.เขตบุญรอด จงมุม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ศน.ช่อฉัตร ไชยสมนึก เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

ร.ร.น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(อ.ฮ.ลิ้งค์)

 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์)ของ สพป.พบ2  โดยมีศน.ช่อฉัตร ไชยสมนึก   ศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา และ ศน.สุรจิตร เรืองศรี ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีคณะทำงานโดยศึกษานิเทศก์เป็นคณะทำงาน

 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ไอซีที สาระอังกฤษ

วันที่ 16 กันยายน 2554 ศูนย์เครือข่ายฯ เขากระปุกจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ไอซีทีในการสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มนิเทศฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโรง ผอ.ประดิษฐ์ สีสุกใส เป็นประธาน ศน.ไฉน ยังละออ ศน.ชุติมา กอวชิรพันธ์ และ ศน.สุรจิตร เรืองศรี ร่วมแลกเปลี่ยน

 

ยกระดับการประเมินภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

สพป.พบ.2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติยกระดับการประเมินภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินภายนอก รอบ 3 ให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมินภายนอก จำนวน 53 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายางฯ วันที่ 14 กันยายน 2554

 

อบรมครูระบบทางไกล(วิทยาศาสตร์)

สพป.พบ.2 อบรมครูด้วยระบบทางไกล(ETV) วิทยาศาสตร์ วันที่ 9-10 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านท่ายางฯ โดยมีครูเข้าอบรม 150 คน

 

ร.ร.น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ชลประทานแก่งฯ)

 

บูรณาการโรงเรียนขนาดเล็ก

การอบรมการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา โดยมี ศน.ณิชรญา ใจเด็ด และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมกันทำงาน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายฐานนันดร  บรรดาศักดิ์

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นางเนาะ  สุขสงวน

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213