Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

CB not installed

สารสนเทศอาเซียน

 

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

อบรมครูด้วยระบบทางไกล รุ่น 1

โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1(ฉบับปรับปรุง)วันที่ 19-21 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายาง

 

ร่วมคิดร่วมสร้างโครงงานคณิตศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการแบ่งกลุ่มร่วมคิดร่วมทำ การจัดทำโครงงารคณิตศาสตร์ มีการนำเสนอผลงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นายช่อฉัตร ไชยสมนึก

 

สุดท้ายของการอบรมครูคณิตศาสตร์


 

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีการทำกิจกรรม มีการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มากช่วยพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ใช้เกมทางคอมพิวเตอร์สนับสนุนในการเรีนยรู้ จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นายช่อฉัตร ไชยสมนึก

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร รศ.ดร.ปรึชา  เนาว์เย็นผล จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการอบรมโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ นายช่อฉัตร ไชยสมนึก

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 198 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213