Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

CB not installed

สารสนเทศอาเซียน

 

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

อบรมการใช้สื่อ ICT พัฒนาการเรียนการสอนครูระดับปฐมวัย

5 มี.ค. 58 เป็นวันที่สองของงานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัยครั้งที่ 7 เป็นการอบรมการใช้สื่อ ICT พัฒนาการเรียนการสอนครูระดับปฐมวัย โดยการใช้อุปกรณ์ WiFi Display Box และ WiFi Display Android เป็นสื่อเพื่อใช้นำเสนอ Application ที่เป็นสื่อระดับอนุบาล พร้อมฝึกปฏิบัติวิธีติดตั้งและการเลือกใช้ Application ขอชื่นชมผู้เข้าอบรมทุกคนที่มีความตั้งใจและพยายามเรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ บรรยากาศดีมาก ชื่นใจจริงๆ ขอให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดความชำนาญเพื่อนำไปพัฒนานักเรียนต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS ปีการศึกษา 2557

 

สพป.เพชรบุรี2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีผอ.วินัย คุณวุฒิ เป็นประธานฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและครูวิชาการประจำสนามสอบ เพื่อนำแนวทางปฏิบัติไปสู่สนามสอบในวันที่ 5 มี.ค.258 ต่อไป

 

ประชุมผู้สังเกตการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรีเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดการประชุมผู้สังเกตการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และครูที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดการประเมินต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรีเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานฯ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดการประเมินต่อไป

 

นิเทศโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านท่าเรือ

 

วันที่ 29 ธันวาคม 57 ได้มานิเทศโครงการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านท่าเรือ ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เข้าใจในตัวโครงการนี้ รู้ความสำคัญของโครงการที่พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมาให้ สามารถร้องเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปได้อย่างดี และจะตั้งศึกษาหาความรู้ในการเรียนทุกรายวิชา พร้อมได้แนะนำการดาวน์โหลดยูทููปเพื่อจัดการสอนเสริม

 

กิจกรรมงาน ตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 7

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกับ อบจ.เพชรบุรี และชมรมครูปฐมวัย จัดกิจกรรมงานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 7 วันที่ 3-4 มี.ค.58 ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ โดยวันแรกเปิดงานด้วยกิจกรรมขบวนพาเหรดค่านิยม 12 ประการ หลังพิธีเปิดโดย คุณชัยยะ อังกินันท์ นายกอบจ.กับนายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นการแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละศูนย์เครือข่าย ชมการออกร้านผลงานของแต่ละศูนย์เครือข่ายพร้อมนำเสนอให้ผู้สนใจ ภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานดีเด่นของครูผู้สอน วันที่สองเป็นการอบรมให้ความรู้การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.เพชรบุรี ชมรมครูปฐมวัยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยครับ

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรี2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีรองฯประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำห้องสอบ เพื่อนำแนวทางปฏิบัติไปสู่สนามสอบต่อไป

 

ประชุมกรรมคุมสอบการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557

สพป.เพชรบุรีเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานฯ ผู้เข้าประชุมเป็นครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบระดับป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

 

นิเทศโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัดช่อม่วง

 

วันที่ 5 มกราคม 2558 ได้มานิเทศโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัดม่วงงาม โดยได้แนะนำการใช้ EDLTV ให้ครูสามารถติดตั้ง ใช้งาน ได้อย่างมีความชำนาญ และสามารถนำเอกสารมาพิมพ์เพื่อนำมาสอนนักเรียนได้ ที่สำคัญโรงเรียนวัดม่วงงามใช้ โน้ตบุ๊ครุ่น notebook transformer ซึ่งเป็นทั้ง Tablet และโน้ตบุ๊คไปพร้อมกัน ทันสมัยมากๆ สุดยอด

 

นิเทศการสอนหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ โรงเรียนวัดท่าขาม

ศน.วัฒนา เมืองงาม ได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมื พร้อมทั้งนโยบายค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และนโบายของผู้อำนวยการเขต สพป.พบ.๒ ที่โรงเรียนวัดท่าขาม ซึ่งโรงเรียนได้มีกิจกรรม/โครงการรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 

 

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 181 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213