Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุุ่มนิเทศฯ สาระภาษาอังกฤษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารและบุคลากร เมื่อวันที่ 25-26 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบฯ รองฯประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธานเปิดฯ วิทยากรจัดกิจกรรมจากทีมปลาตะเพียน ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ จำนวน 30 คน

 

พิธีมอบรางวัลเข็มเสมาทองคำ /เกียรติบัตร /เข็มเชิดชูเกียรติ

สพป.เพชรบุรีเขต 2 จัดพิธีมอบรางวัลครูเสมาทองคำ/เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติกให้กลับผู้บริหารวิชาการดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น จากผลการประเมิน O-NET,NT,LAS ปีการศึกษา 2556 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 13-14 ส.ค. 2557 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัฐ ศิลปอนันท์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบรางวัลเข็มเสมาทองคำให้กับครู 3 ท่าน คือนางสุวรรณี เกาทัณฑ์ทอง นางอภิญญา กลิ่นดี นางปรีญา ตุ้มศรี พร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติกับผู้บริหารวิชาการดีเด่นที่มีผลการประเมิน 10 อันดับแรก 3 ปีติดต่อกัน และนายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.พบ.2 มอบรางวัลผลการประเมินปีการศึกษา 2556 ดีเด่นให้กับผู้บริหารและครูผู้สอน

 

อบรมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดอบรมปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 21-22 ก.ค. 2557 ณ แก่งกระจาน ลาวรรณ รีสอร์ท ผู้เข้าอบรมวันแรกเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อ.บ้านลาด กับ อ.ชะอำ วันที่สอง จาก อ.ท่ายาง กับ อ.แก่งกระจาน โดยมีรองฯประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธานและเป็นผู้จัดระบบ Wifi เพื่อใช้ในการอบรม รูปแบบการอบรม เน้นการเชื่อมต่อสื่อสมาร์ทโฟน จำพวก Note2,Note3,note10,ipad,iphone พร้อมการเลือกโหลดแอบที่จะนำมาใช้เป็นสื่อในการสอน

 

ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในฯ

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีรองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมเป็นผู้ทรงคุณวุฒฺิที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการแต่งตั้งให้โดยเขตพื้นที่เพื่อให้ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แบ่งเป็น 27 ทีมๆละ 3 คน เพื่อรับหน้าที่ตามสถานที่และกำหนดเวลาตามได้รับมอบหมาย ต่อไป

 

อบรมเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซี่ยน วันที่ 5 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมร.ร.บ้านท่ายางฯ รองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรได้แก่ ศน.สุรจิตร เรืองศรี ศน.วัฒนา เมืองงาม และว่าที่ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย ผู้เข้าอบรมเป็นครูสอนสังคมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด

 

กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือ

สพป.เพชรบุรี 2 โดย กลุ่มปฐมวัย จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือ วันที่ 15 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุมเกษมฯ รองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานเปิด ได้รับความอนุเคราะห์จากร้านวิทยสารจัดหาวิทยากร โดยเชิญ อ.สุวรรณา ชีวพฤกษ์ และ อ.เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป(ตุ๊บปอง)ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านเขียนหนังสือเด็ก มาเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูปฐมวัยจากสพป.พบ.2 และส่วนท้องถิ่น จำนวน 160 คน

 

การนำASEN Curricu Sourebook สู่การปฏิบัติ

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มสาระสังคมศึกษาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ.จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล วิชาการสอนสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยมีรองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด มีครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน 120 คน พร้อมคณะทำงานศึกษานิเทศก์ของ สพป.เพชรบุรี เขต 2

 

 

การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ คิดคำนวณ

สพป.เพชรบุรี2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดอบรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ(Numeracy)วันที่ 17-18 ก.ค.2557 ณ ร.ร.เขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์)โดยมีรองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานเปิดฯ ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ป.3 จำนวน 125 คน วิทยากรได้แก่นายปฎล เปรมปรีดิ์ อดีตศน.สพป.พบ.1(คณะทำงานโครงการคณิตศาสตร์นานาชาติ สพฐ.)และคณะศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยทีมครูแกนนำคณิตศาสตร์ สพป.พบ.2

 

การแข่งขันทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีรองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขัน พาที สร้างสรรค์ และโต้วาที ภาษาอังกฤษ ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป

 

ตลาดนัดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ครั้งที่ 2

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดกิจกรรมตลาดนัด หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ วันที่ 4 ก.ค.2557 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร อ.ชะอำ โดยมีผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ของ 18 ศูนย์เครือข่ายและมีการแข่งขันประกอบอาหารจานเดียว ได้รับการสนับสนุนจากทุกศูนย์เครือข่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จัดโชว์ผลงานในเต็นท์แสดงสินค้าและจัดจำหน่ายให้กับผู้เข้าชม

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 310 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213