Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

CB not installed

สารสนเทศอาเซียน

 

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

อบรมเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซี่ยน วันที่ 5 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุมร.ร.บ้านท่ายางฯ รองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรได้แก่ ศน.สุรจิตร เรืองศรี ศน.วัฒนา เมืองงาม และว่าที่ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย ผู้เข้าอบรมเป็นครูสอนสังคมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด

 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุติ

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาร ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 27 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมเกษมฯ รองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานการประชุม กลุ่มเป้าหมายเป็นผอ.โรงเรียนจาก 18 ศูนย์เครือข่าย ศูนย์ละ 3 คน เพื่อขยายจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิให้เพียงพอในการติดตาม ตรวจสอบฯ ต่อไป

 

ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมืองและการเรียนรู้เรื่องเงิน วันที่ 20 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง  การนี้รองฯนายนิวัฒิ กำไลแก้ว เป็นประธานเปิดค่าย มีนักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรม 102 คน วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ซึ่งมี 5 ฐาน เป็นครูสอนสาระสังคมระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด

 

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารขยายโอกาส ภาคกลาง รุ่นที่ 1

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(ขยายโอกาส)วันที่ 11-13 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 200 โรง นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ. เป็นประธานเปิดฯ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้หลายท่าน เช่น นายพิษณุ ตุลสุข(ผู้ตรวจราชการ ศธ.)นายสันติ รุ่งสมัย(ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2)นายพีระ รัตนวิจิตร(ผอ.สกบ.)ดร.สุชาติ ทรัพย์มาก(ผู้เชียวชาญใน สพฐ.)ดร.วิลาศ โลหิตกุล(ผอ.สมาคมพัมนาประชากรฯ) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา(ผู้ทรงคุณวุฒิใน สพฐ.)น.ส.ปนัดดา จรัสพิทยากุล(หน.ตรวจสอบภายใน)ดร.ปัญญา แก้วกียูร(ผู้ทรงคุณวุฒิใน กพฐ.)

 

ประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง

กลุ่มนิเทศฯ นำโดยนายนิวัตน์ กำไลแก้ว รองฯผอ.สพป.พบ.2 นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศน์ จัดการประชุมปฏิบัติการการนำผลการประเมินนักเรียน ปีการศึกษา 2556 มาใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับ ร.ร.บ้านป่าเด็ง วันที่ 5-6 มิ.ย. 2557 โดยร่วมกันวิคราะห์ผลการประเมินของทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ครูเสนอวิธีการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

 

ตลาดนัดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ครั้งที่ 2

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดกิจกรรมตลาดนัด หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ วันที่ 4 ก.ค.2557 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร อ.ชะอำ โดยมีผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ของ 18 ศูนย์เครือข่ายและมีการแข่งขันประกอบอาหารจานเดียว ได้รับการสนับสนุนจากทุกศูนย์เครือข่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จัดโชว์ผลงานในเต็นท์แสดงสินค้าและจัดจำหน่ายให้กับผู้เข้าชม

 

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย"หนึ่งหน้าพาเก่ง"

สพป.เพชรบุรี 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน"หนึ่งหน้าพาเก่ง" เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมร.ร.บ้านท่ายางฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือผอ.และครูผู้สอนภาษาไทย ป.1-3 (กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน 43 โรง วิยากรได้แก่ ผอ.วีรวิทย์ วรัทภูวพัสส์ และครูวริญญาภัทร์ วรัทภูวพัสส์ จากร.ร.อนุบาลไพโรจน์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนอ่านภาษาไทยระดับปฐมวัยและประถมศึกษาประสบผลสำเร็จมาแล้ว

 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2557

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดกิจกรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2557 "โครงการรักษ์ภาษาไทย" วันที่ 17 มิ.ย.2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง และ ร.ร.บ้านหนองแขม  การแข่งขันมี 6 กิจกรรมคือ เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3, เขียนเรียงความ ป.4-6, คัดลายมือ ป.1-3และ4-6, เขียนตามคำบอก ป.1-3และ4-6, แต่งกลอนสุภาพ ม.1-3, อ่านเอาเรื่อง(ย่อ/สรุปความ)ป.1-3และ4-6 มีนักเรียนที่คัดเลือกจาก 18 ศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 202 คน

 

กลุ่มนิเทศฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก

นายนิวัตน์ กำไลแล้ว รองผอ.ฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม ร.ร. ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เพื่อนิเทศติดตามการเรียนการสอนและเป็นขวัญกำลังใจต่อคณะครูและนักเรียน ตามความพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพฯ พบว่านักเรียนมีระเบียบวินัย มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ นักเรียนบางส่วนพักค้างที่โรงเรียน มีครูคอยดูแลเป็นอย่างดี อาคารสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานอื่นสนับสนุนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์

 

กิจกรรมการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Oral Langqauge Teaching in the Classroom) วันที่ 29-31 พ.ค. 2557 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด การนี้นายนิวัติ กำไลแก้ว รองฯผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 171 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213