Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 


 

 

    

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาปีการศึกาษา 2556  ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ วันที่ 13 ก.ค. 56 จุดประสงค์เพื่อให้ทุกโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง มีโรงเรียนร่วมโครงการ 37 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารและครู จำนวน 111 คน  คณะวิทยากรได้แก่ ศน.เสนาะ สุขสงวน  ผอ.ประทีป เมืองงาม ผอ.บุญเจือ เสียงวัฒน ผอ.บุญชู แก้วชิงดวง ซึ่งเป็นผอ.จากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555

 

อบรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

การอบรมปฏิบัติยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย วันที่ 6 ก.คง 56 ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายางฯ นายบุญรอด จงมุม รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม การนี้มีครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรม 160 คน เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเทคนิควิธีการที่ประสพผลสำเร็จมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

การแข่งขัน SPEECH CONTEST 2013

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคูณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 19 มิ.ย. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารและครูวิชาการ จำนวน 38 โรงเรียน  ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการประชุม นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารโรงเรียน

สพป.เพชรบุรี 2 จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 17-18 มิ.ย. 2556 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา จ.กาญจนบุรี ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมัครเข้าอบรม 87 คน วิทยากรจากบริษัทปลาตะเพียน การอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีกิจกรรมให้ทุกคนปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างน่าสนใจ

 

การอบรมติดตั้งและใช้งานแท็บเล็ตชั้น ป. 2

การอบรมติดตั้งและใช้งานแท็บเล็ตชั้น ป.2 เมื่อ 12 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมเกษมกลั่นยิ่ง จำนวน 137 ร.ร. ในสังกัด สพป.เพชรบุรี 2 จำนวน 126 ร.ร. เทศบาล 9 ร.ร. เอกชน 1 ร.ร. และศึกษาสงเคราะห์ 1 ร.ร. แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ช่วงเช้า อ.ท่ายาง กับ อ.บ้านลาด ช่วงบ่าย อ.ชะอำ กับ อ.แก่งกระจาน วิทยากรคือ ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้อบรมขั้นตอนการถอนเนื้อหา ป.1 ออก แล้วติดตั้งเนื้อหา ป.2 พร้อมวิธีการใช้งาน เพื่อให้กลับไปขยายผลทำเครื่องทั้งหมดของโรงเรียนให้เสร็จสิ้นต่อไป

 

ประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 8 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง  สพป.พบ.2 โดยมีรองบุญรอด จงมุม เป็นประธานในการประชุม โดยมี ศน.วัฒนา เมืองงาม ศน.สุรจิตร เรืองศรี รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา เข้าร่วมประชุม ศน.อำพล หิ่นเก่า ดูแลด้านสื่อและเทคโนโลยี โดยมีหัวข้อการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมงานวันอาเซียนของสำนักงานเขตพื้นที่ การจัดการแข่งขันของกิจกรรมอาเซียน

 

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพก ครู ป.2

การอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ครู ป.2 วัยที่ 3-5 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุมแรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ มีครู ป.2 จากเขตพื้นที่ จากเอกชน และเทศบาล เข้าร่วมอบรมจำนวน 154คน วิทยากรหลัก 5 คน ผู้ช่วยวิทยากร 18 ท่าน  ใช้ระบบไอซีทีและทีมผู้ช่วยวิทยากรมาช่วยเข้าอำนวยความสะดวกทำให้การอบรมราบรื่นไม่มีปัญหา

 

ประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ จัดประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 โรงเรียน เพื่อปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินที่ผ่านมา ในด้านสาระ ตัวบ่งชี้ ที่โรงเรียนต้องพัฒนา และกิจกรรมโครงการที่ต้องทำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

 

นิเทศการใช้ Tablet โรงเรียนบ้านโป่งสลอด

นิเทศการใช้ Tablet โรงเรียนบ้านโป่งสลอด วันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายเทิดศักดิ์  พราหมณ์ฤกษ์  ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูได้ร่วมใจซื้อ Note 8 samsung galaxy s4 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อที่มีอยู่ใน ระบบปฏิบัติการ android โดยมีสื่อสำหรับปฐมวัย คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคฒ วิทยาศาสตร์ คุณครูกำลังสนุกกับการใช้ app ต่างๆ ส่วนมากจะเป็น app ที่ใช้ภาษอังกฤษ บูรณาการกับคณิต ในรูปแบบของเกมการศึกษา สนุก น่าสนใจ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์

 

ค่าย English Sumer Camp 2013 ม.ต้น

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 10-11 มิ.ย.2556 ณ แก่งกระจานลาวรรณ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน คณะทีมงานวิทยากรจาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 429 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา