Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

    

ประชุมพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย อ.ชะอำ

การประชุมพ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียนระดับปฐมวัย "การสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีของเด็กปฐมวัย" ของ อ.ชะอำ วันที่ 25 ก.ค. 56 ณ ร.ร.บ้านนายาง โดยมี ผอ.ธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้ปกครองจาก 26 โรงเรียน จำนวน 70 คน นอกจากประชุมชี้แจงด้านการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแลัวยังมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้ร่วมทำกิจกรรม 4 ฐาน ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างสนุกสนาน

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีวิทยากรจากทีมงานครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ของ สพป.พบ.2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีการจัดการทดลองหลายรูปแบบ เพื่อนำไปใช้ในการประยุกต์ในการสอนภายในโรงเรีนยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระให้สูงขึ้น

 

 

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาปีการศึกาษา 2556  ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ วันที่ 13 ก.ค. 56 จุดประสงค์เพื่อให้ทุกโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง มีโรงเรียนร่วมโครงการ 37 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารและครู จำนวน 111 คน  คณะวิทยากรได้แก่ ศน.เสนาะ สุขสงวน  ผอ.ประทีป เมืองงาม ผอ.บุญเจือ เสียงวัฒน ผอ.บุญชู แก้วชิงดวง ซึ่งเป็นผอ.จากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555

 

อบรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

การอบรมปฏิบัติยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย วันที่ 6 ก.คง 56 ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายางฯ นายบุญรอด จงมุม รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม การนี้มีครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรม 160 คน เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเทคนิควิธีการที่ประสพผลสำเร็จมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

การแข่งขัน SPEECH CONTEST 2013

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคูณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 19 มิ.ย. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารและครูวิชาการ จำนวน 38 โรงเรียน  ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการประชุม นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

มหกรรมงาน "โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ"

สพป.เพชรบุรี 2 จัดงาน"โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ" เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56 โดยมี ผอ.นายสันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้มีการแข่งขันโครงงาน การจัดแสดงผลงานด้านผลิตผลของโรงเรียน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน จาก 18 ศูนย์เครือข่าย นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนและการแข่งขันนำเสนอสื่อ เกมส์ ของเล่น ผลงานที่ได้ที่ 1 จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับภาคต่อไป

 

ประชุมปฏิบัติการโครงการนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

ประชุมปฏิบัติการโครงการนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านท่ายางฯ วันที่ 15-16 ก.ค. 56 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูปฐมวัย 50 โรงเรียน จำนวน 125 คน วิทยากรเป็นครูแกนนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ได้แก่ ครูพาฝัน สายทองดี, ครูประนอม แก้วกระจ่าง และครูสุวรรณี เกาทัณฑ์ทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ศน.อุไร แจ่มจันทร์

 

ประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 8 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง  สพป.พบ.2 โดยมีรองบุญรอด จงมุม เป็นประธานในการประชุม โดยมี ศน.วัฒนา เมืองงาม ศน.สุรจิตร เรืองศรี รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา เข้าร่วมประชุม ศน.อำพล หิ่นเก่า ดูแลด้านสื่อและเทคโนโลยี โดยมีหัวข้อการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมงานวันอาเซียนของสำนักงานเขตพื้นที่ การจัดการแข่งขันของกิจกรรมอาเซียน

 

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพก ครู ป.2

การอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ครู ป.2 วัยที่ 3-5 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุมแรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ มีครู ป.2 จากเขตพื้นที่ จากเอกชน และเทศบาล เข้าร่วมอบรมจำนวน 154คน วิทยากรหลัก 5 คน ผู้ช่วยวิทยากร 18 ท่าน  ใช้ระบบไอซีทีและทีมผู้ช่วยวิทยากรมาช่วยเข้าอำนวยความสะดวกทำให้การอบรมราบรื่นไม่มีปัญหา

 

ประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ จัดประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 โรงเรียน เพื่อปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินที่ผ่านมา ในด้านสาระ ตัวบ่งชี้ ที่โรงเรียนต้องพัฒนา และกิจกรรมโครงการที่ต้องทำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา