Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

 

 

 

    

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารขยายโอกาส ภาคกลาง รุ่นที่ 1

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(ขยายโอกาส)วันที่ 11-13 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 200 โรง นายชลอ กองสุทธิ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ. เป็นประธานเปิดฯ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้หลายท่าน เช่น นายพิษณุ ตุลสุข(ผู้ตรวจราชการ ศธ.)นายสันติ รุ่งสมัย(ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2)นายพีระ รัตนวิจิตร(ผอ.สกบ.)ดร.สุชาติ ทรัพย์มาก(ผู้เชียวชาญใน สพฐ.)ดร.วิลาศ โลหิตกุล(ผอ.สมาคมพัมนาประชากรฯ) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา(ผู้ทรงคุณวุฒิใน สพฐ.)น.ส.ปนัดดา จรัสพิทยากุล(หน.ตรวจสอบภายใน)ดร.ปัญญา แก้วกียูร(ผู้ทรงคุณวุฒิใน กพฐ.)

 

ประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง

กลุ่มนิเทศฯ นำโดยนายนิวัตน์ กำไลแก้ว รองฯผอ.สพป.พบ.2 นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศน์ จัดการประชุมปฏิบัติการการนำผลการประเมินนักเรียน ปีการศึกษา 2556 มาใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับ ร.ร.บ้านป่าเด็ง วันที่ 5-6 มิ.ย. 2557 โดยร่วมกันวิคราะห์ผลการประเมินของทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ครูเสนอวิธีการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

 

อบรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค. 2557 ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 33 โรง เพื่อนำความรู้และวิธีการไปขยายผลที่โรงเรียนต่อไป

 

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2556 ชั้น ป.6 วันที่ 8 ก.พ. 2557 และ ม.3 วันที่ 8-9 ก.พ. 2557 โดยปฏิบัติตามระเบียบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ)กำหนด ทุกสนามสอบดำเนินการสอบและจัดส่งกระดาษคำตอบมายังศูนย์สอบด้วยความเรียบร้อย

 

การใช้กระดานอัจฉริยะ ร.ร.วัดเขากระจิว

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ ศน.อำพล หิ่นเก่า และ ศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้นิเทศติดตามการใช้การใช้กระดานอัจฉริยะ(interactive whiteboard) ณ ร.ร.วัดเขากระจิว เมื่อ 3 ก.พ. 57 โดยมีผอ.เกรียงศักดิ์ ภุมรินทร์ ให้การต้อนรับและร่วมเรียนรู้วิธีการใช้ การนี้ได้แนะนำวิธีการใช้ให้กับผู้บริหารและครูจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ขยายผลเพิ่มเติมกับครูทุกคนต่อไป

 

กลุ่มนิเทศฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก

นายนิวัตน์ กำไลแล้ว รองผอ.ฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม ร.ร. ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เพื่อนิเทศติดตามการเรียนการสอนและเป็นขวัญกำลังใจต่อคณะครูและนักเรียน ตามความพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพฯ พบว่านักเรียนมีระเบียบวินัย มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ นักเรียนบางส่วนพักค้างที่โรงเรียน มีครูคอยดูแลเป็นอย่างดี อาคารสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานอื่นสนับสนุนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์

 

กิจกรรมการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Oral Langqauge Teaching in the Classroom) วันที่ 29-31 พ.ค. 2557 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด การนี้นายนิวัติ กำไลแก้ว รองฯผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้ฯ

สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้ฯ วันที่ 12 พ.ค.2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายางฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 28 โรงเรียน นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมฯพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาและชี้แนะแนวทางเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

 

นิทศการพัฒนาใช้สื่อไอซีที ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ ได้นิเทศติดตามการใช้สื่อไอซีที ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย วันที่ 4 ก.พ.57 พบว่าครูเสาวณี พ่วงทอง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้ใช้ปากกาอัจฉริยะ(E-READING)และกระดานอัจฉริยะ(INTERACTIVE WHITEBOARD)เป็นสื่อในการเรียนการสอน นักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนและมีความสุข โชคดีของนักเรียนที่ครูพัฒนาการเรียนการสอนใช้สื่อที่ทันสมัย

 

ประชุมกรรมการดำเนินการสอบ O-NET

สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 เมื่อ 3 ก.พ.2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ซึ่งจะมีการสอบวันที่ 8-9 ก.พ. 57 โดยมีนายสันติ รุ่งสมัยผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานการประชุม รองฯนิวัติ กำไลแก้ว และศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา เป็นผู้ให้ความรู้ขั้นตอนการดำเนินการประเมิน มีคณะกรรมการเข้าอบรม 300 คน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 170 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213