Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

ประชุมพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย อ.ท่ายาง

การประชุมพ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียนระดับปฐมวัย "การสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีของเด็กปฐมวัย" ของ อ.ท่ายาง วันที่ 26 ก.ค. 56 ณ ร.ร.บ้านท่ายาง โดยมี ผอ.พชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน นอกจากประชุมชี้แจงด้านการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแลัวยังมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้ร่วมทำกิจกรรม 5 ฐาน ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างสนุกสนาน

 

มหกรรมงาน "โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ"

สพป.เพชรบุรี 2 จัดงาน"โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ" เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56 โดยมี ผอ.นายสันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดงานครั้งนี้มีการแข่งขันโครงงาน การจัดแสดงผลงานด้านผลิตผลของโรงเรียน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน จาก 18 ศูนย์เครือข่าย นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนและการแข่งขันนำเสนอสื่อ เกมส์ ของเล่น ผลงานที่ได้ที่ 1 จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับภาคต่อไป

 

ประชุมปฏิบัติการโครงการนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

ประชุมปฏิบัติการโครงการนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านท่ายางฯ วันที่ 15-16 ก.ค. 56 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูปฐมวัย 50 โรงเรียน จำนวน 125 คน วิทยากรเป็นครูแกนนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ได้แก่ ครูพาฝัน สายทองดี, ครูประนอม แก้วกระจ่าง และครูสุวรรณี เกาทัณฑ์ทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ศน.อุไร แจ่มจันทร์

 

ประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 8 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง  สพป.พบ.2 โดยมีรองบุญรอด จงมุม เป็นประธานในการประชุม โดยมี ศน.วัฒนา เมืองงาม ศน.สุรจิตร เรืองศรี รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา เข้าร่วมประชุม ศน.อำพล หิ่นเก่า ดูแลด้านสื่อและเทคโนโลยี โดยมีหัวข้อการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมงานวันอาเซียนของสำนักงานเขตพื้นที่ การจัดการแข่งขันของกิจกรรมอาเซียน

 

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพก ครู ป.2

การอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ครู ป.2 วัยที่ 3-5 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุมแรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ มีครู ป.2 จากเขตพื้นที่ จากเอกชน และเทศบาล เข้าร่วมอบรมจำนวน 154คน วิทยากรหลัก 5 คน ผู้ช่วยวิทยากร 18 ท่าน  ใช้ระบบไอซีทีและทีมผู้ช่วยวิทยากรมาช่วยเข้าอำนวยความสะดวกทำให้การอบรมราบรื่นไม่มีปัญหา

 

ประชุมพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย อ.ชะอำ

การประชุมพ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียนระดับปฐมวัย "การสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีของเด็กปฐมวัย" ของ อ.ชะอำ วันที่ 25 ก.ค. 56 ณ ร.ร.บ้านนายาง โดยมี ผอ.ธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้ปกครองจาก 26 โรงเรียน จำนวน 70 คน นอกจากประชุมชี้แจงด้านการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแลัวยังมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้ร่วมทำกิจกรรม 4 ฐาน ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างสนุกสนาน

 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีวิทยากรจากทีมงานครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ของ สพป.พบ.2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีการจัดการทดลองหลายรูปแบบ เพื่อนำไปใช้ในการประยุกต์ในการสอนภายในโรงเรีนยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระให้สูงขึ้น

 

 

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาปีการศึกาษา 2556  ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ วันที่ 13 ก.ค. 56 จุดประสงค์เพื่อให้ทุกโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง มีโรงเรียนร่วมโครงการ 37 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารและครู จำนวน 111 คน  คณะวิทยากรได้แก่ ศน.เสนาะ สุขสงวน  ผอ.ประทีป เมืองงาม ผอ.บุญเจือ เสียงวัฒน ผอ.บุญชู แก้วชิงดวง ซึ่งเป็นผอ.จากสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555

 

อบรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

การอบรมปฏิบัติยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย วันที่ 6 ก.คง 56 ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายางฯ นายบุญรอด จงมุม รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม การนี้มีครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรม 160 คน เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเทคนิควิธีการที่ประสพผลสำเร็จมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

การแข่งขัน SPEECH CONTEST 2013

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคูณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 19 มิ.ย. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารและครูวิชาการ จำนวน 38 โรงเรียน  ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการประชุม นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 292 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213